Abivahendikeskus Silmalaegas

Abivahendid nägemis- ja kuulmispuudega inimestele Silmalaegas aitab oma vahenditega inimesi, kes lisaks prillidele vajavad paremaks nägemiseks luupe või keda prillid enam üldse ei aita.

Samuti on tootevalikus alternatiivsed kuulmisseadmed eakatele, kes ei taha või ei suuda harjuda kõrvataguse kuuldeaparaadiga. Silmalaeka suurima klientuuri moodustavadki eakad, kes ealistest iseärasustest või haigustest tingituna vajavad kvaliteetset optikat, kõnelevaid abivahendeid, soovivad kuulata heliraamatuid või anda liikluses märku valge kepiga, et neil on nägemisega probleeme. Silmalaegas aitab siis kui arst enam aidata ei suuda, seetõttu ei mõõdeta vastuvõttudel silmarõhku ega pakuta prille. Kõike muud aga tasub abivajajail uudistada. Kui inimesel on isikliku abivahendi kaart siis on pakutavad kvaliteettooted odavamad kui tavapoes müüdavad hiina koopiad. Lisainfot toodetest saab vaadata www.silmalaegas.ee tootekataloogist. Edastage seda infot ka oma lähedastele, naabritele ja teistele tuttavatele, et saaksime üheskoos muuta nägemisprobleemidega inimeste elu taas loetavaks.

Operating as usual

K Line Global

Oskuste puudumise tõttu meie kirjandustõlget pakkuda ei oska, kuid võimalusi tegutsemiseks on maailmas pimedatel ikkagi lõputult seda videot vaadates.

Blind chef shows off his cutting skills

Kohe esimesest jaanuarist osaleme ka meie selles uues projektis:
PILOOTPROJEKT „ABIVAHENDITE VÕIMALDAMINE PUUDETA JA TÖÖVÕIME LANGUSETA TÖÖEALISTELE“
Alates 01.01.2021 kuni 30.06.2021 viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud pilootprojekt, mille raames Sotsiaalkindlustusamet piloteerib riigipoolse soodustusega abivahendite soetamise võimalust tööealistele inimestele, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Pilootprojektis on abivahendi soetamise aluseks spetsialisti poolt tuvastatud abivahendi vajadus ehk abivahendi tõend. Projekti raames võimaldatakse tõendi alusel abivahendeid kehtivas abivahendite loetelus kehtestatud tingimustel (Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“).
Projekti eesmärgiks on saada teada, milline on nende tööealiste inimeste tegelik abivahendite vajadus, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Pilootprojekti ajal on tööealisel inimesel võimalus soetada vajaminev abivahend lähtuvalt abivajadusest mitte puudest või töövõimest tulenevalt.
Sihtgrupiks on tööealised inimesed, kellel ei ole pilooti sisenemisel tuvastatud puuet ega töövõime langust. Samuti kuuluvad sihtgruppi need, kellel on tuvastatud spetsialisti poolt abivahendi vajadus, kuid kellel on pooleli puude või töövõime hindamise protsess ning piloot kiirendaks abivahendite kättesaadavust.
Selleks, et pilootprojektis osaleda tuleb inimestel esmalt pöörduda spetsialisti poole, kes tuvastab abivahendi vajaduse ning väljastab selleks paberkandjal abivahendi tõendi. Näiteks võib pöörduda perearsti poole, kes vajadusel suunab edasi eriarsti vastuvõtule. Abivahendi vajaduse hindamise pädevus ning tõendi väljastamise õigus on sõltuvalt abivahendist lisaks pere- ja eriarstile ka füsio- ja tegevusterapeutidel.
Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" raames.

[12/23/20]   Laeka jõululäkitus:
Igal aastal loeme Luuka evangeeliumist järgnevat lõiku: „Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.“
(Lk 2:8–12)
Kuidas teadsid karjased, millise maja juures, millises sõimes on lapsuke mähitud ja magab? Ingel ei öelnud, millises loomatallis, millises laudas, millises sõimes. Ingel isegi ei kõnelnud lapsevanematest Joosepist ja Maarjast. Ei mingit ees- ega perekonnanime, mille abil laps üles leida. Kuhu pidid karjased siis minema? Maju on Petlemmas palju ja ei tea, kui palju lapsi veel lisaks. Kuidas teadsid karjased, kuhu minna, kui tegemist oli Messia ehk Kristuse sünniga?
Sellele küsimusele vastuse leidmine viib meid tagasi prohvet Miika juurde. Tuttav Vana Testamendi prohvetlik ettekuulutus Messia sünni koha kohta leidub prohvet Miika raamatus: „Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas,
sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest“ (Mi 5:1).
On selge, et on tegemist Petlemma linnaga. Aga kus kohal Petlemmas saab olema see paik, kust karjased otsivad last mähitud ja sõimes magavat? Selleks tuleme taas prohvet Miika kuulutuste juurde (Mi 4:8): „Ja sina, Karjatorn, Siioni tütre küngas! Sinu juurde tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalemma tütre
kuningriik.“
Karjatorn asub umbes tuhande sammu kaugusel Petlemmast. Püha Hieronymuse
ütluste järgi oligi Karjatorni ümber olev ala see paik, kus karjased olid õitsil
pidamas valvet oma karja üle, kui nad kuulusid inglikuulutust ja taevavägede hulka laulmas „Au olgu Jumalale kõrges ja maapeal rahu, inimestest heameel“.
Ega need karjased ja see kari polnud tavalised. Tavaliselt oleksid karjased oma segakarja, lambaid ja sikke, karjatanud väljaspool linna ümbritsevat ala, see on, kõrbes.
Need karjased Petlemma läheduses karjatasid lambaid, keda oli kasvatatud
templis toimuvate ohvrite tarvis. Sellest annab meile tunnistust Mišna ehk juutide suuliste pärimuste ja seaduste kogu, mis seletab meile, et kui need lambad hakkasid poegima, viidi nad Karjatorni juurde alumisele korrusele. Parast talle sündi vaatasid preesterlikud karjased hoolsalt vastsündinud talle üle, et ta oleks ohvri vääriline ehk ilma igasuguste vigadeta. Olles kõlblikuks kuulutatud,
mähiti talle nii, nagu lapsi mähitakse, et ta viga ei saaks ning jääks ohvriks kõlbulikuks.
Need preesterlikud karjased teadsid täpselt, kuhu minna, et leida vastsündinud Messiat, Päästjat, see on, Issandat Kristust. Mis muu paik Petlemma juures oleks olnud loogilisem kui Karjatorn, mille sõimes magas lapsuke. Kes muidu kui mitte
just need karjased oleksid aru saanud selle sõimes oleva lapse tähtsusest.
Ristija Johannes, olles preesterlikust perekonnast, teadis kindlasti Jeesuse sünnipaiga tähtsust. Kus mujal oleks võimud „Jumala Tall“ sündida kui mitte
selles samas paigas, kus paasatalled ilmale tulid? Jeesus polnud tavaline laps, vaid sündis ja oli pühitsetud eriliseks ülesandeks: Päästjaks ja Lunastajaks.
Jumal kasutas keiser Augustuse poolt välja kuulutatud rahvaloendust selleks, et Joosepit ja Maarjat saada Petlemma. Jumal kasutas rahvamassi ja rahvastatud
külalistemaja, et saada Joosepit ja Maarjat Karjatorni juurde. Kuna polnud muud aset vastsündinud lapsele, leiti meie Issandale Kristusele esimeseks hälliks sõim.
Millised mõtted võisid olla Joosepi ja Maarja südameis, kui karjased kuulutasid neile ja andsid teada, mida ingel oli öelnud nende vastsündinud lapse kohta?
Nelikümmend päeva hiljem kohtudes Jeesus-lapsega kuulutab vaga Siimeon, kiites Jumalat: „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda sest, mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile“ (Lk 2:29–32).
Soovides kõigile tervist ja õnnistust Jõulupühadeks ja uueks aastaks!

Tallinnas, jõulureedel 2020.

Gustav Piir

[12/22/20]   Tuletame meelde, et kliendid kes kasutavad Blindshell Classic telefone, võiks aegajalt ühilduda Wifiga ja laadida alla ning paigaldada uuendusi. Viimane, nn jõulu-uuendus sai avalikuks täna. Iga uuendus aitab teie telefoni tegevust parendada ning töökindlamaks muuta. Lisaks toob värskendus ka mõndagi põnevat teie telefoni. Seega proovige järgi.
Uudis ei puuduta Lite telefone kus uuendamist ei toimu!

[12/21/20]   Tänasest alates ei saa me enam garanteerida tellimuste tarnet enne pühi. Kui on soovi midagi veel soetada, siis kättesaamisvõimalus on vaid Aruküla kontorist kolmapäevase päeva jooksul. Teisipäeval oleme Arukülas saadaval ainult kella 14-18ni. Rõõmsaid pühi! Luugid lühidalt lahti taas 28. detsembrist. Küsimuse korral tel 53838129

Sõnalaegas

Kel huvi, see ikka tellib. Rohkem infot raamatute kohta Sõnalaegas FB lehel.

Jõulude eripakkumine: üks raamat (emb-kumb) koos saatekuludega 9,50. Komplekt (mõlemad) 18.50. Osta kingitus mis loeb!

Lukukood on 2021. Avanegu uus aasta. Häid pühi!
The keycode is 2021 to unlock the New Year! Happy Holidays!
Код для входа – 2021. Открывайте новый год. Хороших праздников!
Meie pühadekaardil on seekord vana kummutivõti, mis tiibade toel soovib ära lennata.
MTÜ Jumalalaegas
Art by: Helmi-Marie Vaik.

Abivahendikeskus Silmalaegas's cover photo

Taas valmis eritellimusel üks tore taktiilne kaart. Arvake ära mis kohaga on Tallinnas tegu. Ülemine parem nurk on põhjasuund ning asutus ise on keskel täpiga märgitud. Vihjeks, et kaardi punane värv on asutuse logos kasutusel läbiva põhitoonina ning kaardi peale mahub ka üks kirik.

[11/26/20]   Ootame vastuvõtule

[11/24/20]   Õhtune välkuudis Sotsiaalkindlustusametist: alates 1. detsember 2020 kaob kasutuselt paberkandjal isikliku abivahendi kaart (IAK). Hakkame jõudma kiviajast e-riiki! Jääb vaid arstitõendite küsimus mis kuskil otse e-süsteemis ei liigu ning on saadaval nii paberil kui e-allkirjaga mis tuleb meile ikka esitada.

Lubatud kontaktivabad termomeetrid on tõesti laos olemas ja esimestel soovijatel ka juba käes. Esimese mulje järgi väga asjalik ja täpne seade. Kel vaja, tellib.

Uudiseid termomeetrite vallast. Vähem kui aasta müügil olnud kehatermomeetreid hetkel laos ei ole ning uus partii ei saabu enne märtsi. Küll aga jõudis eile Leetu kontaktivaba infrapuna termomeetrite partii, mis ilmselt meie laos juba reedel. Tingituna piirhinnast on selle omaosalus (42 eur) oluliselt suurem, kuid ka tavakaubanduses müüdavad pole üldse mitte odavad. Lisaks on sellega võimalus ka mõõta toatemperatuuri. Nii eesti kui vene keel on juhendamiseks olemas. Kel huvi küsib või tellib.

Tootja jõulukingitus: Iga Blindshell Classic telefoni ostja saab tasuta kaasa nahast vutlar-kaaned (väärtus 30 eurot, värvieelistust ei saa teha). Kampaania kestab alates 17.11.2020 kuni 18.12.2020.

[09/23/20]   Tuletame meelde, et juba homme ootame Teid Raua tänaval Pimedate Liidus! Uudiseid seirates kahtlustame, et see võib olla üsna viimane enne taaskordseid keelde-käskusid. Kes saab ja vajab, see tuleb kohale!

sotsiaalkindlustusamet.ee

Peagi saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma abivahendi tehinguid | Sotsiaalkindlustusamet

Edastame teadaande mille olulisim sõnum on lisaks "inventuuripäevale" see, et hetkel ei kao paberkandjal abivahendikaart veel kuhugi! See on jätkuvalt väga oluline dokument!
"Sotsiaalkindlustusamet arendab oma abivahendite e-teenust, et lihtne ja mugav teenus juba õige pea kasutusele võtta. Sellega seoses anname teada, et abivahendite e-teenuse arendustööde tõttu ei saa 30. septembril abivahendeid osta ega üürida riigipoolse soodustusega. Me mõistame, et see võib tekitada ebamugavusi ja vabandame. Tehingute tegemine on 30. septembril piiratud seetõttu, et amet saaks sellel päeval ettevõtetelt tehingute info kokku koguda ja need uude süsteemi üle kanda. Palume kõigil oma kuulõpu ostud ja muud tehingud planeerida sellele eelnevatele või siis järgnevale päevale."

sotsiaalkindlustusamet.ee 1. oktoobrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma varasemaid ja ka uusi abivahendi ostu- ja üüritehinguid. Tehingute info abivahendite müüjate ja sotsiaalkindlustusameti vahel muutub reaalajas jälgitavaks. Paralleelselt jääb esialgu kasutusele...

Jõulud pole enam kaugel. Läbinisti taktiilne rubiku kuubiku sarnane mõistatus on nüüd laos olemas. Hind koos saatekuludega 24 eurot. Kes ees, see mees. laos 8 tk ja rohkem me juurde ei telli. FB kasutaja eelis, kuna kodulehel seda pole. Tellimiseks kirjutage.

Pärnu Pimedate Ühing

Kui kutsutakse tuleb minna. Oleme minemas eeldusel et miski viirus järsku asja ära ei riku. Igatahes pange märge kalendrisse.

👉 Abivahendikeskus Silmalaegas on tulemas Pärnusse! 👏
🍁 Janar tutvustab vanu ja uuemaid abivahendeid pimedatele ja vaegnägijatele.
🍁 Esitlus toimub Pimedate ühingu saalis 21.oktoobril alates kell 11.00
👉 Asume aadressil Riia mnt.15-15
Maja ees võimalus parkida.
🍁 Tule leia endale või oma lähedasele sobiv abivahend.
Jaga palun seda postitust, et see jõuaks võimalikult paljude abivajajateni 🙂❤

Küsimuste korral kirjuta aadressil:
👉 [email protected]
või helista:
👉 44 33 664
Aitäh ja ootame rohket külastust!

www.silmalaegas.ee

Silmalaegas ootab oma praegusi ja uusi kliente nägemisabivahendite esitlusele 15. oktoobril kella 11-13 Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu (Ringtee 1, Tartu) saali. Kui on olemas, siis võtke kaasa oma isikliku abivahendi kaart, arsti antud abivahenditõend ja tööealistel puudeotsus. Kui neid ei ole, siis tulge ikkagi, leiame abivahendi ja selgitame soodustingimustel saamise võimalusi!
Seoses jätkuvalt keerulise pandeemiaohuga ei saa me üritust läbi viia nii nagu tavaliselt. Seekord lubame saalis viibida korraga 3 kliendil. Et kõik sujuks ning te ei peaks ülemäära kaua ootama, soovitame registreerida endale aeg telefonil 5141834 või e-kirjaga [email protected] . Mitteregistreerunud peavad ootama seni kuni registreerunud on teenindatud.
Nohuseid ja/või köhivaid inimesi teiste tervise huvides kohale ei oodata ja juba saabunuid ei teenindata. Kohapeal on olemas desovahend ja võimalusel kasutage maski.
Korraldaja ei garanteeri ürituse toimumist. Kui tekivad uued keelud võib vastuvõtt ära jääda.
Silmalaeka valikuga saate eelnevalt tutvuda www.silmalaegas.ee, küsimuste korral helistage 53838129.

silmalaegas.ee

Purunemiskindlad Lasteprillid

Jagame infot huvitavast e-poest, mis võib olla vajalik päris paljudele lapsevanematele. Ka meie käest on aegade jooksul analoogsete prillide ja kummirihmade kohta küsitud, kuid siis ei olnud sellist pakkumist veel turul. Kel huvi, võib seda julgelt edasi jagada. NB! Prilliraamid ei kuulu soodustingimustel müüdavate abivahendite nimekirja.
https://www.facebook.com/Lasteprillid-113344093743667

Pakume kergeid ja ohutuid Miraflex prilliraame igas vanuses lastele. Raamid on elastsed, vastupidavad ja ei sisalda metallist osasid. Valikus on prilliraamid nii beebidele kui ka suurtele poistele ja tüdrukutele.

Inglismaalt remondist saabuvad tooted on lisaks saanud toreda paberitüki kus nii tava kui punktkirjas kinnitatakse, et enne saatmist on seade vastavalt reeglitele puhastatud viiruste vältimiseks. Hea igatahes teada.

[06/16/20]   Käesoleval neljapäeval (18.06) on enne suurt suve viimane vastuvõtt Tallinnas Pimedate Liidus (Raua 1). Järgmine kokkusaamine alles augusti viimasel neljapäeval samas kohas. Soovitame abivajajatel külastust planeerida ja vajadusel eelnevalt konsulteerida tel 53838129.

Kuna meie Aruküla peakontorisse leiab tee järjest enam kliente, siis püüame seda jalgtee rajamisel veidikenegi ligipääsetavamaks muuta. Kollase ja musta kivi kombinatsioon loodetavasti aitab.

[05/20/20]   Sotsiaalkindlustusamet on loonud väga vastuolulise uue pretsendendi: "Abivahendi tõendi väljastaja ning Sotsiaalkindlustusameti ekspertarsti hinnangul on oluline anda ka silmadele puhkust ning pikemaid tekste on võimalik lugeda digiluubiga, mis nõuab küll puhkepause, kuid vastab vaide esitaja vajadustele. "
Digiluup ei ole mõeldud pikemate tekstide lugemiseks. See on kaasaskantav seade kiireks vaatamiseks ja vajaliku info kättesaamiseks operatiivselt! Meie ei tea inimesi, kes suudaks vaevata ennast selle seadmega raamatut lugema.
Täisjõus tööealisel filoloogiharidusega inimesel võiks ju olla võimalus "lugeda" mitte vaid kiirelt kiigata. Kui see inimene saab töökohas töötukassa antud lugemisteleriga oma tööd perfektselt teha, siis miks ei võiks ta ka oma eraelus samamoodi perfektselt hakkama saada?
Selline kummaline asjade käik, kus isegi vaide tulemusena inimeselt lugemisvõimalus ära võeti on meie jaoks arusaamatu ja vajaks ilmselt kellegi kaalukama isiku näpuviibet.

[05/11/20]   Head sõbrad
Anname teada, et peale ligi kahekuulist pausi teeme taas Tallinnas vastuvõtupäeva juba käesoleva nädala neljapäeval kella 9-12 Pimedate Liidus Raua tänav 1. Sellele kavavälisele vastuvõtule järgmine on samas kohas 28. mail ja sellest järgmine enne suurt suve 18. juunil. Ootame teid külastama.

[04/22/20]   Kuna piirangute kaotamise osas ei ole väga konkreetseid positiivseid uudiseid, siis aprilli lõppu planeeritud Tallinna vastuvõtt jääb ära. Oleme hetkel planeerimas vastuvõttu 14. mail ja 28. mail. Igaks juhuks märkige endale need kuupäevad üles kui on huvi kohtuda. Aruküla vastuvõtt on alati avatud koroonavabale klientuurile.

[04/06/20]   Tuletame meelde, et meie ametlik vastuvõtutuba Arukülas on avatud ka kriisi tingimustes kõigile abivahendite soovijatele. Visiit tuleb telefoni teel ette registreerida ning oodatud on vaid need inimesed, kes on kindlad, et ei ole viirusega kokku puutunud või juba nakatunud. Kuna haiguse sümptom on maitsemeele puudumine, siis testitakse teid uksel erinevat maitset toiduga. Testi läbinud saavad loa siseneda. Saatjaid sisse ei lubata. Kauba kättesaamine tellijatel on võimalik Arukülas ka kontaktivabalt. Uurige lisa meilitsi [email protected] või telefonil 53838129. Ärge lubage viirusel kaaperdada teie igapäevaeluks vajalike abivahendite saamist!

[04/04/20]   Laekapoolne suure nädala läkitus:
Head inimesed!
Prohvet Sakarja raamatu 9 peatükis 9 ja 10 salm on kirjas järgmiselt:
Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.10 Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse .Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.
Sakarja oma nägemuses nägi kuningat, juhti, kelle elu ning valitsus peegeldaks õigust ja õiglust. See on nägemus kuningast kes on õiglane ja aitaja ning alandlik ja sõidab emaeesli sälu seljas. Rahvale pidi selgeks saama, et see valitseja on erinev eelkäijatest kui ka kaasaegsetest. Ta ei ole sarnane neile kes ratsutasid hobuste seljas, sümboliseerides sõjas võitjat. See kuningas pole mingi võidukas marssal. Selline valitseja julgustaks, ta ei sundinud vägivalla abil oma tahtmist peale. See juht polnud mitte ainult ühe rahva juht vaid kõigi rahvaste juht.
Marssalid on ka meie ajastul, 75 aastat tagasi, olnud võidukad ning ratsutanud hobuste seljas, mõni kes veel kindrali auastmes, ka nii Tallinna tulnud ning see on toonud omakorda rahvale õnnetuse kaela. Kuid lähemal Sakarja nägemusele, sõna „marssal“ pärineb germaani sõnadest marah "hobune" ja scalc "teenija" ning tähendab "tallimees" – ja sobiks sellisena kokku Sakarja nägemusega: valitsejast tallimees ehk teenija.
Jeesus tundis Prohvet Sakarja kuulutust ning teadlikult ratsutas emaeesli sälu seljas. Uus ajastu oli algamas. Jumala lunastus oli lähenemas. Jeesus tuli mitte ennast lasta teenida vaid teisi teenida.
Jumala lunastav tegevus mis meid pattust ja surmast vabastab tuli oma hinnaga: Jeesuse surmaga ristil. Jeesus tuli meid teenima ja nii oli. Aga sellega lugu ei lõppe, sest surmast tuleb ka elu. Jeesuse haud on tühi – pärast surma on ülestõusmine. Patt, kurjus ja surm on võidetud Jeesuse poolt! Apostel Paulus 1. kirjas Korintlastele 15:56-58 julgustab meid: „ Aga surma astel on patt, ent patu vägi on Seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.“
Lõpetan palvega mida kirja on pannud Georg Kiviste laulusõnades „Kord rahva hulgad tervitasid“ (KLPR 85 salmid 2 ja3 ).
Ka meie, Jeesus, tervitame Sind jälle Sinu tulemise teel. Sind tões ja vaimus kummardame, aukartust täis on meie mõte, meel: Sa oled meie Kuningas ja pea, Sa oled helde, armuline, hea. Oh tule meie südamesse, me hinge ise asu elama! Oh tule meie muredesse ja täida meie elu rõõmuga! Meid aita, et kõik ainult Sinule siin maa peal armastuses elame!
Soovides Jumala õnnistust ja hoidmist Palmipuudepühaks ja Suureks Nädalaks
Gustav Piir
4. aprillil 2020

Our Story

GSM projektijuht: 53838129 Faks: 6096611 Noortelaegas: 53838129 Oma Laegas: 53838129 Kirjastus Sõnalaegas: 53838129 Silmalaegas Põhja-Eesti, Janar Vaik: 53838129 Silmalaegas Lõuna-Eesti; Inga Koch: 5141834 [email protected]

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Aruküla?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Payment Options

Cash

Telephone

Address


Tamme 3
Aruküla
75201

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Aruküla gyms & sports facilities (show all)
Suuresti Tall Suuresti Tall
Uus-Suuresti Talu, Kulli Küla, Raasiku Vald
Aruküla, 75205

Hobused ja ratsutamine, see on elustiil!

Aruküla SK Aruküla SK
Põllu 5
Aruküla, 75201

Aruküla Spordiklubi facebook´i leht. Koduleht: http://arukylask.ee/ Pilte: http://www.arukyla.edu.ee/vorkpallurite-nurgake/

MTÜ Raasiku Rajad MTÜ Raasiku Rajad
Tallinna Mnt 24
Aruküla, 75201

Raasiku Rajad loob tingimusi tervisespordiga tegelemiseks ning vaba aja sisukaks veetmiseks, edendab kogukonnas üldist tervislikku ning sportlikku eluviisi

Arenculle saalihoki naiskonna fännileht Arenculle saalihoki naiskonna fännileht
Põllu Tn 5
Aruküla, 75201

Arenculle naiskonna fännileht!

Aruküla Unibox Aruküla Unibox
Aruküla

Futsali meeskond

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C