ജ്വാല കലാ കായിക വേദി

Official page of Jwala Kala Kayika Vedhi

13/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്നത്തെ പുസ്തകം, തന്നത് വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെ സുജി ടീച്ചർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട സുജി ടീച്ചർ,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലക്ക്‌ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പുസ്തകം കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ സ്വന്തം വായനശാലക്ക് എന്നും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #library #reading #donations

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്നത്തെ പുസ്തകം, തന്നത് വെള്ളരിക്കുണ്ടിലെ സുജി ടീച്ചർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട സുജി ടീച്ചർ,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലക്ക്‌ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പുസ്തകം കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ സ്വന്തം വായനശാലക്ക് എന്നും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #library #reading #donations

12/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാവൂരിൽ നിന്നും അനീഷ്‌മ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട അനീഷ്‌മ,

കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ വായനശാലക്ക്‌ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #library #reading #donations

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാവൂരിൽ നിന്നും അനീഷ്‌മ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട അനീഷ്‌മ,

കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ വായനശാലക്ക്‌ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #library #reading #donations

11/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും Tony Paul ആണ്. എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആയ Datahut ന്റെ സഹസ്ഥാപകനാണ് ടോണി.

പ്രീയപ്പെട്ട ടോണി,

കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും Tony Paul ആണ്. എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആയ Datahut ന്റെ സഹസ്ഥാപകനാണ് ടോണി.

പ്രീയപ്പെട്ട ടോണി,

കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

09/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അരുൺ പണ്ടാരി ആണ്. കലാമൂല്യമുള്ള ഒരുപിടി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാടക പ്രവർത്തകനും സിനിമാ പ്രവർത്തകനും ഒക്കെയാണ് അരുൺ എന്ന കലാകാരൻ.

പ്രീയപ്പെട്ട അരുൺ,

ഒരു നാടിന്റെ സ്വപ്നമായ, സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായുള്ള ഈ ജനകീയ പുസ്തകശേഖരണ ഉദ്യമത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ 6 പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു സംഭാവന മാത്രമല്ല...

സമൂഹത്തിനോട് ഒരു കലാകാരന് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് തരിക കൂടിയാണ്...

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അരുൺ പണ്ടാരി ആണ്. കലാമൂല്യമുള്ള ഒരുപിടി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാടക പ്രവർത്തകനും സിനിമാ പ്രവർത്തകനും ഒക്കെയാണ് അരുൺ എന്ന കലാകാരൻ.

പ്രീയപ്പെട്ട അരുൺ,

ഒരു നാടിന്റെ സ്വപ്നമായ, സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായുള്ള ഈ ജനകീയ പുസ്തകശേഖരണ ഉദ്യമത്തിലേക്കു നിങ്ങൾ 6 പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു സംഭാവന മാത്രമല്ല...

സമൂഹത്തിനോട് ഒരു കലാകാരന് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് തരിക കൂടിയാണ്...

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

08/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നത് പുല്ലുമല അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരിയായ ശാന്തേച്ചി ആണ്. ഇന്ന് ശാന്തേച്ചിയുടെ മകൾ ശരണ്യയുടെ ജന്മദിനം ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ശാന്തേച്ചി,
ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു എന്നതിനും അപ്പുറത്തു മകളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ശാന്തേച്ചി തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം അറിയീക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാന്തേച്ചിയുടെ മകൾ ശരണ്യക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം പിറന്നാളാശംസകൾ നേരുകയാണ്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നത് പുല്ലുമല അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരിയായ ശാന്തേച്ചി ആണ്. ഇന്ന് ശാന്തേച്ചിയുടെ മകൾ ശരണ്യയുടെ ജന്മദിനം ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ശാന്തേച്ചി,
ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു എന്നതിനും അപ്പുറത്തു മകളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ശാന്തേച്ചി തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം അറിയീക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാന്തേച്ചിയുടെ മകൾ ശരണ്യക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം പിറന്നാളാശംസകൾ നേരുകയാണ്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

05/10/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിൽ QUEST Global എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയ Shibin Vadakiniyil ആണ്...

പ്രീയപ്പെട്ട ഷിബിൻ,

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 5 പുസ്തകങ്ങൾ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ വായനശാലക്കു ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ദൗത്യത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഊർജ്ജം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട സംഭാവന.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിൽ QUEST Global എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയ Shibin Vadakiniyil ആണ്...

പ്രീയപ്പെട്ട ഷിബിൻ,

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 5 പുസ്തകങ്ങൾ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ വായനശാലക്കു ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ദൗത്യത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഊർജ്ജം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട സംഭാവന.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

23/09/2021

നന്ദി...
#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് മുക്കടയിലെ വി അമ്പൂഞ്ഞി ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട അമ്പൂഞ്ഞിയേട്ടൻ,

സ്വന്തം ജന്മദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 5 പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

അമ്പൂഞ്ഞിയേട്ടന് ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒപ്പം ജന്മദിനാശംസകളും.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #HappyBirthDay

നന്ദി...
#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് മുക്കടയിലെ വി അമ്പൂഞ്ഞി ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട അമ്പൂഞ്ഞിയേട്ടൻ,

സ്വന്തം ജന്മദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 5 പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

അമ്പൂഞ്ഞിയേട്ടന് ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒപ്പം ജന്മദിനാശംസകളും.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge #HappyBirthDay

13/09/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ബിരിക്കുളം എ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ പെരിയങ്ങാനത്തെ ശ്രീമതി റീന വി.കെ ആണ്.ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട റീന ടീച്ചറേ ,

ഒരു നാടിന്റെ ആകെ ആഗ്രഹമായ സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായുള്ള ഈ ജനകീയ പുസ്തകശേഖരണ ഉദ്യമത്തിലേക്കു ടീച്ചർ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു സംഭാവന മാത്രമല്ല...

ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്...

ടീച്ചറിന് ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ബിരിക്കുളം എ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ പെരിയങ്ങാനത്തെ ശ്രീമതി റീന വി.കെ ആണ്.ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട റീന ടീച്ചറേ ,

ഒരു നാടിന്റെ ആകെ ആഗ്രഹമായ സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായുള്ള ഈ ജനകീയ പുസ്തകശേഖരണ ഉദ്യമത്തിലേക്കു ടീച്ചർ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു സംഭാവന മാത്രമല്ല...

ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്...

ടീച്ചറിന് ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

08/09/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ചിറ്റാരിക്കാൽ ബി. ആർ സി യിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന ശ്രീ ബാബു മാഷ് (ബാബു.കെ പി) ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ബാബു മാഷേ ,
കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ചിറ്റാരിക്കാൽ ബി. ആർ സി യിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന ശ്രീ ബാബു മാഷ് (ബാബു.കെ പി) ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ബാബു മാഷേ ,
കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

04/09/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് നാടിന്റെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ Nidhin O Karindalam ആണ്.

പ്രീയ സുഹൃത്ത് നിധിൻ,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയിലേക്കു സ്വന്തം പുസ്തകമായ "ചിങ്കാരിക്കാട്ടിലെ അമ്മുക്കിളി" അടക്കം കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തേക്കാളേറെ അഭിമാനവും കൂടിയാണ്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് നാടിന്റെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരൻ Nidhin O Karindalam ആണ്.

പ്രീയ സുഹൃത്ത് നിധിൻ,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയിലേക്കു സ്വന്തം പുസ്തകമായ "ചിങ്കാരിക്കാട്ടിലെ അമ്മുക്കിളി" അടക്കം കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തേക്കാളേറെ അഭിമാനവും കൂടിയാണ്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

31/08/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ചിറ്റാരിക്കാൽ BRC യിൽ ട്രെയിനർ ആയിരുന്ന കരിന്തളത്തെ ജെസ്സ് ജോസഫ് ടീച്ചർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ജെസ്സ് ടീച്ചർ,
കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 11 പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് ചിറ്റാരിക്കാൽ BRC യിൽ ട്രെയിനർ ആയിരുന്ന കരിന്തളത്തെ ജെസ്സ് ജോസഫ് ടീച്ചർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ജെസ്സ് ടീച്ചർ,
കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെ "സ്വന്തം വായനശാല" എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 11 പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

30/08/2021

Thankyou Nanditha Vijay for supporting us 🤗😊🥰❤️

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

29/08/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് എസകെജിഎം എയുപി സ്കൂളിലെ മുൻ ഗണിതാധ്യാപകനായ ശ്രീ ജെയ്സൺ മാസ്റ്റർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ജെയ്സൺ മാഷ്,
ഏറ്റവും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കുമ്പളപ്പള്ളിയിൽ ഒരു വായനശാല എന്ന ആശയത്തിനു പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി നിന്ന മാഷ് തന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലയ്ക്കെന്നും വിലയേറിയതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് എസകെജിഎം എയുപി സ്കൂളിലെ മുൻ ഗണിതാധ്യാപകനായ ശ്രീ ജെയ്സൺ മാസ്റ്റർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ജെയ്സൺ മാഷ്,
ഏറ്റവും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കുമ്പളപ്പള്ളിയിൽ ഒരു വായനശാല എന്ന ആശയത്തിനു പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി നിന്ന മാഷ് തന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായനശാലയ്ക്കെന്നും വിലയേറിയതായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

28/08/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...
ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് രജീഷ് പയ്യന്നൂർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട രജീഷ്,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...
ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് രജീഷ് പയ്യന്നൂർ ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട രജീഷ്,

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

28/08/2021

Dr. Sreejith Krishnan on #DonateaBookChallenge

Thankyou Dr. Sreejith Krishnan for supporting us 🤗😊🥰❤️

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

27/08/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് പരന്ന വായന ശീലമാക്കിയ അണ്ടോളിലെ Likesh Andol ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ലികേഷ്,

സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എളിയ ശ്രമത്തിനു നിങ്ങളുടെ പുസ്തക സംഭാവന വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...

ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് പരന്ന വായന ശീലമാക്കിയ അണ്ടോളിലെ Likesh Andol ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട ലികേഷ്,

സ്വന്തമായി ഒരു വായനശാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എളിയ ശ്രമത്തിനു നിങ്ങളുടെ പുസ്തക സംഭാവന വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

26/08/2021

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...
ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് അധ്യാപകനായ അണ്ടോളിലെ Jayan Andol Kottoor ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജയൻ,
"കേരളവിജ്ഞാന കോശം" അടക്കം നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 9 പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയുടെ പുസ്തക സമ്പാദ്യത്തിലേക്കു വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ ആയിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

നന്ദി...

#DonateaBook ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...
ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് അധ്യാപകനായ അണ്ടോളിലെ Jayan Andol Kottoor ആണ്.

പ്രീയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജയൻ,
"കേരളവിജ്ഞാന കോശം" അടക്കം നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 9 പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയുടെ പുസ്തക സമ്പാദ്യത്തിലേക്കു വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ ആയിരിക്കും.

ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്വാല കലാ കായിക വേദിയുടെയും മുഴുവൻ കുമ്പളപ്പള്ളിക്കാരുടെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയീക്കുന്നു.

#JwalaKumbalappally #Kumbalappally #DonateaBookChallenge #BookChallenge

Videos (show all)

Dr. Sreejith Krishnan on #DonateaBookChallenge
Playback singer Lekha Ajay on #DonateaBookChallenge

Location

Telephone

Address


Kumbalappally
Kasaragod
671314
Other Sport & Recreation in Kasaragod (show all)
Dudez Mogral Dudez Mogral
MOGRAL
Kasaragod, 631721

Friendship

Professional Karate Academy kumbla Professional Karate Academy kumbla
2 Nd Floor Meepiri Centre Kumbla
Kasaragod

Brothers Kandal Brothers Kandal
Kasaragod, 671321

Kabaddi Love

Palavayal Trekking and Wellness Center Palavayal Trekking and Wellness Center
Perigalloor,
Kasaragod, 671121

Place to align your inner compass to the nature that leads to holistic wellness along with organic food,soul stirring views & tranquillity at its best