Open Fun Football schools for All Afghans

Open Fun Football schools for All Afghans

Kommentarer

Part Two

هموطنان گرامی
هموطنان گرامی : قسمت دوم حق تلفی حق تلفی در مسایل فتبال افغانستان
حقیقت اینست که اگر نوجوان 10 ساله ائی و یا 15 ساله ایئ را به زیر تمرین می درست می گرفتند و سیستم و اساسات درستی را در فتبال افغانستان جانشین می ساختند همانطوریکه در دهه 70 میلادی گذاشته صورت گرفته بود فتبال شروع به پیشرفت نموده بود انجام می دادند امروز افغانستان هم با این همه توجه جهانیان و ملیارد دالر پول مردم امریکا که در افغانستان برای مردم اش به مصرف رسیده است باید هزار ها پلیر نازنین و با تخنیک و بهترین می داشت که از آوردن پلیران خارجی در تیم ملی معلوم میشود که ندارد وهم با این قدر پول و سال های ازازادی در افغانستان تیم ملی فتبال اش نه تنها که در مسابقات نمایشسی پائین ترین گروپ ممالک اسیائی دیگر حصه نه می باید گرفت بلکه بالاترین تیم های ممالک اسیا را هم مغلوب خود می ساخت. بلی باید مردم افغانستان این را باید بدانند که چنین اعمال شادی بازی یوسف کارگر و همدستانش و با استفاده از میدیائی غرب و شرق که می خواهند برای افغانستان یک بینی گگ خمیری توسط چنین پروپاگند ها به وجود اورند نتایج بس مدهش را در آینده به دنبال دارد همانطوریکه بعدا از آمدن کمونیستان در افغانستان به دنبال داشت که همه شاهید چنین خرابی ها در این 33 سال گذشته بوده ایم. سوال در این است که باید گذشته ائی سران فتبال را و سوابق اشخاص چون علی عسکر لعلی که توسط دروغ و مداری گری یک زن المانی خود را در صحنه فتبال افغانستان برای مسایل پولی و مفادی از جرمنی شامل نموده و یا صابر روحپرور که در وقتش در افغانتسان مصروف بچه بازی و یا چایلد ملستیشن بود وکلانترین خیانت را در حصه نوجوانانی که می خواستند به بازی فتبال شامل شوند کرده یا اشخاص دیگر اش که از علی عسکر و صابرروحپرور کرده هم بد تر بوده اند باید پرس و جو و تحقیقات به و به عمل آورد تا همه بدانند که آیا این اشخاص کی بوده اند و کی هستند و اجندا های شخصی و یا بادران شان چیست؟ وقتی مردم افغانستان از موفقیعت و پیروزی و کامیابی تیم های خود جشن و شادمانی کرده می توانند و یا که برپا کنند که به زور خود شان بوده باشد و نه به زور مردم خارج و اجنبی که نه در افغانستان تولد شده اند و نه در افغانستان بوده اند و نه خواهند بود و نه لیاقت دارند و نه آینده. این پلیران با داشتن پاسپورت های ساختیگی افغانستان که نه هم پلیر مردم افغانستان می باشند و نه بوده اند و نیستند شامل مسابقه شده و پیروزی های ساختهگی را برای مسایل پروپاگندی به وجود آورده اند نه تنها که سبب بیشتر پسمانی در فتبال افغانستان شده می روند بلکه مهمتر از همه امدن و اشتراک چند روزه شان حق و حقوق و پیشرفت جوانان خود افغانستان را پایمال و از بین برده می روند که باید برای همیش توقف و منع قرار داده شود

History
http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk

http://youtu.be/ZG7I0cmjkmk
هموطنان گرامی این فلم یک حقیقت است با سند و مدرک. تماشا کنید تا باشد که به فریب مردم تفکر نماید Afghanistan Legendary Football player Monem Kabir who took the Kabul Pamir FC to the championship, and many other teams.

http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk
Face Book
https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/monem.kabir.5
حق تلفی در افغانستان هم در هنر و هم در سپورت و هم در همه چیز
جوانان افغانستان باید از افغانستان برایند و مهاجرت نمایند. وقتی که مردمی که در افغانستان تولد نه شده اند و و در افغانستان زندگی ندارند و نه می کنند و مفاد شان به جوانان افغانستان نه می رسد و جوانان و مردم افغانستان از آن ها چیزی نه می اموزند و با اشتراک و نمایشات در تیم های ملی فتبال و باسکتبال و غیره و غیره حق و حقوق و پیشرفت جوانان افغانستان را می گیرند و فرصت رشد شان را با چنین موضاعات سد می کنند و ملیون ها دالر پول را به چنین کار ها برای خود غارت می کنند . باید جوانان افغانستان از افغانستان فرار نمایند.

فتبال در افغانستان در سال های60 میلادی و 70- میلادی Afghanistan FOOTBALL 60s and 70s true History
http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk

http://youtu.be/ZG7I0cmjkmk
هموطنان گرامی این فلم یک حقیقت است با سند و مدرک. تماشا کنید تا باشد که به فریب مردم تفکر نماید Afghanistan Legendary Football player Monem Kabir who took the Kabul Pamir FC to the championship, and many other teams.

http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk
Face Book
https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/monem.kabir.5

Part One
هموطنان گرامی
: قسمت اول حق تلفی در فتبال افغانستان حق تلفی در مسایل فتبال افغانستان
ضمیه این ایمیل آدرس ویدیو در یو تیوب می باشد که راجع به فتبال و مسایل سابق افغانستان است که به بهترین صورت وطرز تهیه شده است وبرای معلومات شما تقدیم گردیده و به نظریات و انتقادات تان هم خوش آمد می گویم حق تلفی در مسایل فتبال افغانستان حق تلفی در جصه پلیران فتبال افغانستان توسط سران فتبال در افغانستان فتبال در افغانستان در سال های60 میلادی و 70- میلادی Afghanistan FOOTBALL 60s and 70s true History مردم افغانستان باید این شادی بازی و نمایشات ساختگی را در حصه اشتراک پلیرانی که نه افغان هستند و نه در افغانستان تولد شده اند و نه در افغانستان سکونت دارند وهم نه سکونت خواهند داشت و در ضمن هم نه چندان پلیرانی فتبالی می باشند و یا هستند باید برای همیش توقف و منع قرار دهند تا باشد که خود پلیران افغانستان از چنین فرصت و موقع استفاده نموده و رشد نمایند وچنانچه نتیجه چنین اعمال فاسد و نادرست مسولان و گرداننده گان موضوعات سپورت در افغانستان که نه توانسته اند در این مدت 12 سال که افغانستان هم آزاد بوده و هم متمول می باشد و توجه همه جهانیان و سرازیر شدن بیلیارد ها دالر در افغانستان و برای مردم افغانستان هم صورت گرفته تا آن ها را به جای برسانند خود سخنگوی چنین موضوع می باشد. پیروزی افغانستان در مسابقات فتبال یک نمایش بوده و می باشد. وقتی یک پیروزی ارزش به مردم دارد که از خود مردم برخاسته باشد و به زحمت و کوشش خود همان مردم بدست آمده باشد و نه به زور مردم دیگری. بلی این یک حقیقت است. که همه با نمایشات و سرکس های تیلویزیون بی سویه افغانی چه در افغانستان و چه خارج از افغانستان می خواهند روی چنین نا به سامانی های مسایل افغانستان به نفع چند نفر محدودی پرده پوشی کرده و هم می روند. باورکنید که اگرمعلوم شود که مردم و حکومت افغانستان یک کسی دیگری را و از افغان های سابقه افغانستان که در خارج زندگی دارد و او را به مثل پلیران خارجی تیم ملی فتبال افغانستان به جای یوسف کارگر به حیث ترینر مقرر و یا به ان وظیفه بگمارد به یقین که آقای یوسف کارگر نه تنها به گریه و فغان افتیده و دهن به حق تلفی و مداخله مردم خارج از افغانستان در مسایل مردم ساکن افغانستان دهن به یاوه گوئی باز خواهد نمود بلکه همه پلیران را به مقابل آن شخص به پا برخواسته و با پخش پرواپاگند مردم را به جان ان شخص و اشخاص هم تحریک و ترغیب کرده و به برطرفی آن شخص شب و روز کوشش خواهد نمود و به یقین چنین خواهد گفت و دهان به چنین شکایت باز یاوه سر خواهد داد " که ما در افغانستان زندگی کرده ایم و در بد ترین وقت هایش در آن جا بوده ایم و در آن خاک با مردمش کار نموده ایم حال به جای ما اشخاص غیر را که در افغانستان هم نه بوده اند و هم نخواهند بود به اینجا اورده و حق ما مردم افغانستان را تلف می کنند. بلی یوسف کارگر و یا همایون کارگر به یقین به چنین یاوه سرائی سر خواهد داد. پس اگر این طور است چرا او حق و حقوق جوانان افغانستان را برای اینکه برای خود در دنیای غرب جایکی داشته باشد تلف نموده هم تلف کرده می رود. و پلیرانی را که چندان پلیری هم نیستند و به مثل آن فتبالرهای خارجی که معلوم نیست از کدام مردم هم هستند و یا هم از ان ها کرده خوب ترین و بهتر ترین در خود افغانستان و پلیران کوچه و بازارش و تیم های مکاتب و کلپ هایش موجود است از امریکا و اروپا به تیم ملی که نه لیاقت دارند و نه آینده آورده و جوانان خود افغانستان را از رسیدن و رشد شدن و یاد گرفتن محروم ساخته و مانع می شموند . سوال در این است که این چه قسم ترینر و یا مربی و یا استادی است که نتوانسته اند از هزاران پلیر فتبال خود افغانستان در این مدت 10 سال یکه به کلی آرامش و میلیون ها دالر پول در افغانستان سرا زیرشده است پلیرانی را به وجود آورد که هنوز هم به زور مردم خارج می خواهند برای خود نامی کمائی نمایند
History
http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk

http://youtu.be/ZG7I0cmjkmk
هموطنان گرامی این فلم یک حقیقت است با سند و مدرک. تماشا کنید تا باشد که به فریب مردم تفکر نماید Afghanistan Legendary Football player Monem Kabir who took the Kabul Pamir FC to the championship, and many other teams.

http://www.youtube.com/watch?v=ZG7I0cmjkmk
Face Book
https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/monem.kabir.5
توجه
وطنداران عزیز، شما میتوانید در افغانستان بزرګترین ان لاین ازاد بازار
اشیا خرید و فروش را از خانه خویش مفت و را یګان بګزارید.
بااحترام
www.AzadBazar.af
Salam dostan lutfan mara add kuned
I hove this school you guys would open this school in kandahar. Here the boys really need this, especially the younger generation.
Khob khatera azin program ba yad maand
arezo daram ta hama hamwatananm mofaq wa sarafraz Basha
مسابقات لیگ کلپ های برتر بانوان شهر کابل
میان 10 تیم در حال برگزاری میباشد
تیم های اشتراک کننده قرار ذیل است:
آزادی, آسمایی,آینده سازان , گلوبل ترست, آشیانه ,امید فردا,پیام, جوانان چهاردهی , سنـــــــگر,پرورشگاه .
این مسابقات به هدف انتخاب بازیکنان تیم ملی میباشد.
دوستان عزیز لطفا صفحه ما را حمایت کنید !!!
ITS NOT 3
AFGHANISTAN SCORE 4 GOALS
GET LIVE UPDATE FROM MY PAGE

Cross Culturesl Project Association- Afghanistan Cross Cultures Project Association
Cross Cultures was founded in 1999 to run the Open Fun Football School programme in Bosnia Herzegovina as a peace-building intervention.

The Open Fun Football Schools programme was however considered so succesfull that we were asked from our bilateral donor organisations to expand the programme to neighbouring countries. Today the Open Fun Football School programme has developed into into regional platforms in the Balkans, Transcaucasus, Moldova and the Middel East (see below). With outset in our specific approach to local communit

20/05/2016

Yes our girls made to final JA, great people, friendly environment. Great experience, we had so much fun thanks to all those wonderful people who made this happen.
Thanks to great and strong woman Helle thorning schmidt minister


,

Timeline photos 04/05/2016

کیلی لیندزی مربی تیم ملی بانوان افغانستان شد

در حالی که فدراسیون فوتبال افغانستان نتوانسته آمادگی های لازم را برای تیم ملی مردان افغانستان بگیرد، به نظر می رسد حداقل برای تیم ملی بانوان کارها ردیف شده است. در تازه ترین اقدام، با حمایت مستقیم شرکت پوشاک ورزشی هومل دنمارک، دو مربی آمریکایی برای تیم ملی بانوان افغانستان استخدام شده اند. به گزارش وبسایت کیپر نوتس، کیلی لیندزی که دارای جواز الف مربیگری در آمریکا است به حیث سرمربی تیم ملی بانوان افغانستان انتخاب شده است. به همین شکل، هیلی کارتر، دروازه بان تیم هیوستون داش، به حیث مربی دروازه بان های تیم ملی بانوان، انتخاب گردیده است.

کیلی لیندزی در تیم باشگاهی سنخوزه سایبر ریز بازی کرده است و در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ نیز در تیم ملی ایالات متحده آمریکا به حیث مدافع بازی کرده است. او مجموعاْ چهار مرتبه برای تیم ملی کشورش توپ زده است. خانم لیندزی مدت کوتاهی در سال ۲۰۰۹ مربی تیم اسکای بلو اف سی بوده است. اسکای بلو در لیگ اول زنان آمریکا بازی می کند. او هم اکنون در هونگ کونگ زندگی می کند.

هیلی کارتر نیز که قبل بر این در نیروهای دریایی آمریکا کار کرده و دو دوره در جنگ آمریکا در عراق نیز خدمت کرده است، هم اکنون به حیث دروازه بان در تیم هیوستون داش بازی می کند. این تیم در لیگ اول بانوان زنان امریکا بازی می کند.

شرکت همل که چندی پیش طرح تازه لباس تیم های ملی مردان و زنان افغانستان را آماده ساخت، در پیدا کردن و استخدام این مربیان نقش کلیدی داشته است. این شرکت مصارف سفر به چندین اردوگاه تیم ملی بانوان را پرداخت می نماید. خالده پوپل که در طرح لباس های تیم ملی نیز نقش داشته، به حیث رابط با مربیان تیم ملی بانوان کار می نماید. به همین شکل، یک حساب بانکی مخصوص نیز برای حمایت از تیم ملی بانوان ساخته شده است.

هیلی کارتر در مصاحبه ای گفته است که پول زیادی به فدراسیون فوتبال افغانستان می آید و توجه زیادی نیز به فوتبال بانوان مبذول می گردد. کارتر هم چنین عقیده دارد که یک تعداد نهادها می توانند به سادگی لوازم ورزشی را برای تیم ملی بانوان افغانستان همکاری نمایند.

با توجه به اینکه یک تعداد بازیکنان بانوی افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند، کارتر می گوید فدراسیون فوتبال افغانستان به دنبال این بانوان است تا با در نظر داشت قوانین فیفا، آنها در تیم ملی بانوان جذب گردند. این بدین معنی است که تیم ملی بانوان افغانستان نیز به مانند تیم ملی مردان در آینده تعداد زیادتری بازیکنان مقیم خارج از کشور را در ترکیب خواهد داشت.

تیم ملی بانوان افغانستان قرار است در مسابقات قهرمانی بانوان جنوب آسیا در ماه سپتمبر که در هند برگزار می گردد اشتراک کند. قبل از اشتراک در این مسابقات، چند اردوگاه انتخابی و تمرینی برای تیم ملی در نظر گرفته شده است.

در اوایل جون، اعضای مربیگری تیم ملی افغانستان به هالند سفر می کنند تا در آنجا یک تعداد بازیکنان افغان را آزمایش نمایند. هم چنین در نظر است در ماه سپتمبر یک اردوگاه انتخابی در کالیفرنیا برگزار شود تا بانوان مقیم آمریکا نیز تحت نظر قرار گیرند. بعضی گزارش ها حاکی از برگزاری یک اردوگاه در ماه می است.

تیم ملی بانوان افغانستان در ماه آگست در بحرین یا هونگ کونگ یک کمپ تمرینی برگزار خواهد کرد تا برای مسابقات جنوب آسیا آماده شود.

فوتبال نامه:

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites 21/04/2016

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites

https://www.gofundme.com/8vrcas

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites Over $2 Billion raised for personal causes! GoFundMe is the #1 do-it-yourself fundraising website to raise money online. Get your crowdfunding website FREE!

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites 21/04/2016

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites

Please help safe this child. She needs medicines to survive. Her parents already lost one of their child with the same sickness now this angel is suffering.

share this post as much as you can,

sharing is caring

GoFundMe: #1 for Crowdfunding & Fundraising Websites Over $2 Billion raised for personal causes! GoFundMe is the #1 do-it-yourself fundraising website to raise money online. Get your crowdfunding website FREE!

Timeline photos 13/03/2015

تیم ملی امید افغانستان با نتیجه ۴-۰ تیم شهید مسعود شیراز را شکست داد تا با روحیه ای قوی به پیشواز مقدماتی المپیک بیاد.
CCPA

News: 11 March 2015 - Cross Cultures and hummel international celebrates International Women’s day. 11/03/2015

News: 11 March 2015 - Cross Cultures and hummel international celebrates International Women’s day.

Cross Cultures and hummel international celebrates International Women’s day

In total 144, female football players from 10 - 18 years old attended the Women's Festival in Kabul. Through joyful games at the Open Fun Football Schools and speeches delivered by senior government officials and other notabilities the female participants spread the massage of the peace, equality and friendship through sport and promoted Women's Rights.

News: 11 March 2015 - Cross Cultures and hummel international celebrates International Women’s day. On March 8, Cross Cultures and hummel celebrates the international women's day by organising the women's football festival in Afghanistan in cooperation with the Afghanistan Football Federation...

Photos from Open Fun Football schools for All Afghans's post 05/02/2015

Afghanistan National team during their practices for a friendly game with Pakistan!

CCPA.

Moonjam - Humans & Angels ( CCPA 2014 ) 08/01/2015

Moonjam - Humans & Angels ( CCPA 2014 )

Dear Friends and OFFS family enjoy the beautiful new song of OFFS.

click to the link to see and listen to the beautiful song :)

https://www.youtube.com/watch?v=kLLGsuqGeQ0

Moonjam - Humans & Angels ( CCPA 2014 ) This is the new song, dedicated to CCPA (Cross Cultures Project Association). We made it, during the Council in Struga, Macedonia, from the 27. - 30. novembe...

Mobile uploads 31/12/2014

Dear Friends and OFFS family wish you all happy and successful year ahead :)

Happy New Year :)

Click here to see and listen to the song of OFFS 2015

https://www.youtube.com/watch?v=kLLGsuqGeQ0

Photos from Open Fun Football schools for All Afghans's post 26/08/2014

Good luck teams!
only few hours to the Afghan premier League!

CCPA.

Timeline photos 07/06/2014

The 1st premier league finalists! Afghan Club Vs. Maihan Club

CCPA,

Kuwait - Afghanistan 3-2 HQ (14.5.2014) 15/05/2014

Kuwait - Afghanistan 3-2 HQ (14.5.2014)

Kuwait - Afghanistan 3-2 HQ (14.5.2014) Friendly game: Kuwait - Afghanistan 3-2 (14.5.2014)

Timeline photos 13/04/2014

Game day!

CCPA,

Timeline photos 16/02/2014

روز اول از اردوگاه قطر برای انتخاب 23 بازیکن برای مسابقات
چلنج کپ آسیا. هنوز تمام بازیکنان دعوت شده به اردوگاه مواصلت نکرده اند

Afghan national team in practice camp in Qatar for selecting 23 players for the near future games.

CCPA

Timeline photos 09/02/2014

فوتبال ساحلی افغانستان دنمارک و سویدن را پشت سر گذاشت!!!
Afghanistan is higher then Denmark and Sweden in BeachSoccer Ranking in Worldwide!

very convincing and fabuolus ranking of the Afghanistan beach soccer team!

CCPA.

Timeline photos 07/02/2014

مسابقات انتخاب تيم منتخب فوتسال ميباشد و بمناسبت دريافت جايزه بازي جوانمردانه فوتبال از طرف FIFA

Girls Futsal tournament for honoring the Afghanistan Fair Play Award of FIFA 2013
.CCPA

Timeline photos 14/01/2014

Congratulations to all Afghan's for wining Fair play Awards wish you many more success ;)

Mobile uploads 31/12/2013

Happy New Year Dear Friends wish you all Happiness and success ;)

Timeline photos 24/12/2013

Marry Christmas and Happy Holiday's

Timeline photos 17/12/2013

دومین دور مسابقات فوتبال ساحلی امروز در کابل آغاز شد

The 2nd beach football tournament started in Kabul

CCPA

Timeline photos 06/12/2013

World Cup 2014,

CCPA.

Timeline photos 06/12/2013

R.I.P :(

CCPA.

Timeline photos 10/11/2013

Afghan Women Football League in Kabul!

CCPA.

News: 25 September 2013 - Women's Peace Festival in Afghanistan 27/09/2013

News: 25 September 2013 - Women's Peace Festival in Afghanistan

Clik her to read more a bout women's peace festival in Afghanistan!

News: 25 September 2013 - Women's Peace Festival in Afghanistan Cross Cultures and the Open Fun Football School program is celebrating the UN International Day of Peace in 18 post-conflicting countries around the world.

Afghan women's celebrating Peace Day, 27/09/2013

Open Fun Football School with cooperation of AFF ( women's Football Committee) and Hummel Celebrate, Peace trough Football in Afghanistan. with beautiful football games, Nice music, and Good meal.

Peace Day Festival ,,,

Afghan women's celebrating Peace Day, 27/09/2013

Peace Day Festival ,,,

Timeline photos 24/09/2013

Happy International Day of Peace
Women's Committee at AFF football festival held on the occasion of the International Day of Peace, today 350 girls participated to this program.
We love Peace...!

Timeline photos 23/09/2013

Call of Peace and Friendship

Wounds and injuries seen in our country today more than ever, the peace and security needs.Peace can also be a source of healing our old wounds of our young talent in various fields. This time, the young Afghan woman who wants to echo the harbinger of peace and security and peace in Afghanistan.
Afghanistan Football Federation Women's Committee hosted the purpose of making peace, you are peace loving, so it is lighter in shade compared sympathy, you're coming.
Time: On Tuesday 2/7/1392 at 10 am to 2 pm
Location: Headquarters of the Afghan Football Federation, Old Makroyan, the front office buses.

Open fun football schools together with Afghanistan football Federation ( women's football committee ) celebrating peace in Afghanistan

ندای صلح و دوستی
امروز افغانستان زخم دیده و مجروح ما بیش از هرزمانی دیگر، به صلح و امنیت نیاز دارد. صلح می تواند هم التیام بخش زخمهای کهنه ی ما باشد و هم مایه شکوفایی استعداد جوانان ما در عرصه های مختلف. اینبار این بانوان جوان افغانستان است که می خواهد منادی صلح و دوستی و پژواک دهنده امنیت و آرامش در افغانستان باشد.
به همین منظور کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان میزبان حضور صلح آفرین شما صلح دوستان می باشد؛ تا باشد در سایه همدردی کریمانه شما آینده را روشن تر رقم بزنیم.
زمان: روز سه شنبه 2/ 7/ 1392 ساعت 10 الی 2 بعد از ظهر
مکان: مقر فدراسیون فوتبال افغانستان، مکرویان کنه روبه روی تصدی ملی بس.
کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان

Seven-man attacking kick-off results in goal for Red Bull Leipzig in under 10 seconds - video 19/09/2013

Seven-man attacking kick-off results in goal for Red Bull Leipzig in under 10 seconds - video

Seven-man attacking kick-off results in goal for Red Bull Leipzig in under 10 seconds - video Red Bull Leipzig line up with seven men on the halfway line to start a German second division game against Stuttgart II

Timeline photos 11/09/2013

Hey Afghanistan congratulations for great football victory

11/09/2013

LIVE: FINAL - SAFF Championship 2013

watch the Afghanistan vs India online match here

http://www.youtube.com/watch?v=Cn6rsevceiA

LIVE: FINAL - SAFF Championship 2013

Timeline photos 09/09/2013

Good News Farzad Attai is back to the hostel with the team, And tomorrow he will join the football training with rest of the team. He will play in the final he says "My life is for my country Afghanistan"

Best of lucK Afghanistan

Timeline photos 08/09/2013

Afghanistan beats Nepal 1-0 to progress to Finals.

Videor (Visa alla)

Grassroots Festival Football
Grassroots Football Festival

Plats

Adress


Helsingborg

Övriga Amatöridrottslag i Helsingborg (Visa alla)
Helsingborg Saints Helsingborg Saints
Rundgången
Helsingborg, 25002

Helsingborg Saints officiella Facebooksida. Här kommer information om allt som händer i klubben.

Helsingborgs Hockey Club  Teamtjejer Helsingborgs Hockey Club Teamtjejer
Mellersta Stenbocksgatan 16
Helsingborg, 25437

Vi är ett lag endast för tjejer! Målet är att skapa en sund hockeykultur för alla tjejer och al

Helsingborg Jaguars AFC Helsingborg Jaguars AFC
Rundgången 15
Helsingborg, 25452

The OFFICIAL FaceBook page of the Helsingborg Jaguars American Football Club Helsingborg Jaguars Ame

Helsingborgs Rugby Club - Gripen Helsingborgs Rugby Club - Gripen
Helsingborg

Helsingborgs Rugby Club - Gripen is a small amateur rugby team, soon to begin practice during spring

Eskilsminne IF - Officiell Eskilsminne IF - Officiell
Gärdesgatan 4
Helsingborg, 25656

Eskilsminne IF's officiella Facebooksida. Eskilsminne IF är Skånes största och en av landets stö

The Pump Kings The Pump Kings
Malmö, Trelleborg
Helsingborg

Pump based paintball team from the south parts of Sweden. Part of Syntax Core Elite.

FK Aramis FK Aramis
Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10
Helsingborg, 25437

FANSITE. INOFFICIELL FACEBOOKSIDA. Fäktskola för nybörjare (Barn, Vuxna), motionärer, tävlingsf

BONIbaits BONIbaits
Helsingborg

100% Handmade baits Made in Sweden � Top pike catches 127 cm 17.1 kg ( happy16 ) 15,2 kg 119 (happy16 ) 12,8 kg 130 cm ( happy16) 13,2 117 cm ( Happy21) 11,2 kg 120 cm (Happy21 ) Instagram @bonibaits Contact for shops [email protected]

x

Övriga Amatöridrottslag i Helsingborg (Visa alla)

Swedish Rowing Coastal Championships OV Beachhandboll Aterra Kajak. Paddling Surfing Cruising Sunread Sweden CK Fix HHSlöret Impulsedance Helsingborg Travelshop Helsingborg Studiopilates Fitness24Seven PreBALANS Golden Athlete Helsingborg STC Leo Coastal Rowing Tress Sport & Lek AB