L A Dance and Movement

L A Dance and Movement

Comments

Mudiyettu (Mudiyett) (മുടിയേറ്റ്) : : (അനുഷ്ഠാന കല)

A Magnificent Dance-Drama Performed in Bhadrakaali Temples - Kerala

A Magnificent Dance-Drama Mudiyettu is a ritual dance drama from Kerala based on the mythological tale of a battle between the Goddess Kali and the demon Darika. It is a community ritual in which the entire village participates. Mudiyettu is performed annually in ‘Bhagavati Kavus’, the temples of the Goddess.

Mudiyettu serves as an important cultural site for transmission of traditional values, ethics, moral codes and aesthetic norms of the community to the next generation, thereby ensuring its continuity and relevance in present times. Kalamezhuthu marks the start of the Mudiyettu ritual.

The seven characters include Goddess Bhadrakali, Darika, Lord Shiva, Sage Narada, Dhanavendran, Koyimbadan and Kooli. The intense interactions between Bhadrakali and the demons Darika and Dhanavendran make for a dramatic performance.

Mudiyettu (Mudiyett) (മുടിയേറ്റ്)

തെക്കന്കേരളത്തിലും കൊച്ചിയിലും മധ്യകേരളത്തിൽ അപൂര്വ്വമായും നടന്നുവരുന്ന ഭദ്രകാളീപ്രീണനത്തിനായുളള അനുഷ്ഠാനകല. 'മുടിയെടുപ്പ്' എന്നും പറയാറുണ്ട്. കാളിയുടെ ഭീകരമുഖം, ജഡാഭാരം എന്നിവ മരംകൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് 'മുടി.' ആ തിരുമുടി തലയിലണിഞ്ഞാണ് കാളി ആടുന്നത്.

കാളീസേവയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ് മുടിയേറ്റ്. ഭദ്രകാളിയും ദാരികനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് മുടിയേറ്റ് പ്രമേയം. വൈവിധ്യമാര്ന്ന ചടങ്ങുകളുള്ള അനുഷ്ഠാനമാണിത്. കളമെഴുത്ത്, പ്രതിഷ്ഠ, പൂജ, താലപ്പൊലി, തിരിയുഴിച്ചല്, കളംമായ്ക്കല് എന്നിവയാണ് പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകള്. തുടര്ന്ന് കഥകളിയിലേത് പോലെ വേഷങ്ങള് രംഗത്ത് വന്നുള്ള പ്രകടനം നടക്കും.

തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചി പ്രദേശത്തുമുള്ള ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് മുടിയേറ്റ് നടത്തുന്നത്.

ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മുടിയേറ്റ് ചടങ്ങുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഓരോ ഭാഗവും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. (Individual Links to watch seven videos separately)

മുടിയേറ്റ് ഒന്നാം ഭാഗം (Mudiyett Part-1): https://youtu.be/DSq1eXgWI5k
മുടിയേറ്റ് രണ്ടാം ഭാഗം (Mudiyett Part-2): https://youtu.be/tWEIeny3Rpo
മുടിയേറ്റ് മൂന്നാം ഭാഗം (Mudiyett Part-3): https://youtu.be/q5-IvfpHBjw
മുടിയേറ്റ് നാലാം ഭാഗം (Mudiyett Part-4): https://youtu.be/QpdgPKEndWw
മുടിയേറ്റ് അഞ്ചാം ഭാഗം (Mudiyett Part-5): https://youtu.be/mXZ7JL1lXT4
മുടിയേറ്റ് ആറാം ഭാഗം (Mudiyett Part-6): https://youtu.be/TNjlVJo_oKo
മുടിയേറ്റ് ഏഴാം ഭാഗം (Mudiyett Part-7): https://youtu.be/M605YNuYmEU

ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ഭാഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാണുന്നതിനുള്ള ഉള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Playlist Link to see seven parts continuously from part 1: https://youtube.com/playlist?list=PLBSlyDWHNFD34GH1bgGSAS3MvechIoemD

Social Media Links - The CORE Reporte :

YouTube: https://www.youtube.com/c/thecorereporte
Instagram: https://www.instagram.com/thecorereporte
Twitter: https://twitter.com/thecorereporte
Tumblr: https://thecorereporte.tumblr.com
Daily Motion: https://dailymotion.com/thecorereporte
Face Book: https://www.facebook.com/thecorereporte
E-Mail: [email protected]

LA Dance and Movement exists to serve youth and adults of all ages, backgrounds, and skill levels by offering dance and movement classes, workshops, articles, and events to uncover the potential of the physical body and align with authentic joy and power

Operating as usual

Dance Camera West 2021 03/31/2021

Dance Camera West 2021

Watch #dancecamerawestfilmfestival2021 now on OVID.TV! Streaming now through April and featuring over 30 dance films from around the world!

Dance Camera West 2021 Dance Camera West aims to foster groundbreaking talent and to encourage new work in the area of dance film by supporting creation, presentation and distribution of films. DCW presents an annual international festival held at renowned arts venues throughout Los Angeles, as well as informative and edu...

2021 DCW Documentary 03/11/2021

2021 DCW Documentary

Coming Soon to OVID.tv! Stream the 2021 Dance Camera West Film Festival!

2021 DCW Documentary

Photos from Dance Camera West 2020's post 01/31/2021

Photos from Dance Camera West 2020's post

01/13/2021

#DanceFilmoftheDay "4" See it at DCWFF21 DRIVE IN Jan 30&31!

https://www.facebook.com/DCW2020/videos/198552961969156/

12/18/2020
World Ballet Day Tomorrow & Halloween Saturday! 10/28/2020

World Ballet Day Tomorrow & Halloween Saturday!

https://www.ladanceandmovement.com/so/e2NLn4uFC

World Ballet Day Tomorrow & Halloween Saturday! Check out amazing ballet dancers from all over the world on YouTube tomorrow for World Ballet Day! Watch Below...

10/27/2020
ladanceandmovement.com 09/13/2020

September Saturdays Outdoor Fitness Classes & Stretch Video

Staurday Outdoor Classes in Beverly Hills!

ladanceandmovement.com Sign Up for Free Trial Class

ladancechronicle.com 09/09/2020

The Effects of the Pandemic on LA Dance – Part II – Moving Forward | L.A. Dance Chronicle

https://www.ladancechronicle.com/the-effects-of-the-pandemic-on-la-dance-part-ii-moving-forward/

ladancechronicle.com It did not take long before I realized that I had to get out of what I call my pandemic depression (PD) and help myself, LA Dance Chronicle and the dance community by seeking out and writing about what companies and dance artists were going through and the effects of…

08/27/2020

15 Minute At-home Standing Ballet Stretch #dothiseveryday

FIND TIME TO STRETCH! https://youtu.be/UiqXjmWDAdg

#stretcheveryday #ladanceandmovement is teaming up with PROGRESSION Wellness to offer safe outdoor alternatives to Fitness and Dance Classes beginning Saturd...

ladanceandmovement.com 08/26/2020

Back to School Offerings!

ladanceandmovement.com LA Dance and Movement is excited to offer Los Angeles children, teens, and adults safe and fun in-person "bubble" classes beginning this September 2020! Virtual Class Offerings will continue as an alternative. All classes are offered outside or virtually. See classes for PreK-12 above.

08/25/2020

New Fall Offerings beginning September 2020!

broadwayworld.com 08/18/2020

BroadwayWorld's Next on Stage: Dance Edition

Have talented Musical Theater Dance Students? Here's a chance to win a scholarship to #stepsonbroadway!

broadwayworld.com Submit now for Broadway's Next on Stage: Dance Edition

08/17/2020

We missed our other dancing friends today in #demidancecamp but here is a fun memory of our class learning our Elevés and Relevés! #ladanceandmovement #summerdancecamp #danceeducation #earlyeducation

dockstreetproductions.com 08/10/2020

This Week in DANCE LA Dance & Movement

dockstreetproductions.com Dance of Dreams will screen publicly this Thursday, August 13, 2020 at 12 noon U.S. PDT on on SF Ballet @ Home, YouTube, Facebook, and IGTV. Dance of Dreams offers a glimpse of San Francisco as the city enters its fifth month of shelter-in-place restrictions. The film is choreographed for six dancer...

themuck.org 08/07/2020

Dance Camera West Film Festival — The Muckenthaler Cultural Center

See top dance films outside in the garden theater at the Muckenthaler next Thursday August 13 at 7:30pm!
https://themuck.org/programing/2020-08-13

themuck.org A selection of films from the Dance Camera West 2020 program.

08/03/2020

Famous Dancer of the Day! - Michael Kidd

Check out the new #famousdanceroftheday Series! Like, Subscribe, and Follow for more! Happy Birthday to famous dancer/choreographer Michael Kidd this month! #ladanceandmovement #danceonfilm #michaelkiddchoreographer #mgmmoveimusicals #onlinedanceclasses #dancehistory #danceeducation

Michael Kidd is one of the most profound choreographers of our time. His style spoke to the people but his artistry remained a combination of athleticism and...

[08/01/20]   2 more days until Demi Dance Camp (ages 2-6) and open level Virtual Ballet Variations! These offerings begin on Monday, August 3! REGISTER NOW: https://www.ladanceandmovement.com

07/28/2020

Pilates/Gyro Fusion Class

#ladanceandmovement offers a variety of dance and movement classes in the Long/Lean Category. Check out this fun Pilates/Gyro Fusion Class taught by Amber Ad...

07/08/2020

Demi Dance Camp Online! Do you have a little one? Come dance with us every Monday and Wednesday in August!

06/20/2020

Dance Camera West 2020

In response to the pandemic, the City of Los Angeles invited these two local dance organizations to create online programs that highlight the innovation of Los Angeles dance makers. Bringing together two programs, one both documenting and re-crafting the stage works of the Los Angeles Dance Festival produced by Brockus Dance Project, and a second a program featuring films presented at the 2020 Dance Camera West festival.This project is supported in part by a grant from the City of Los Angeles Department of Cultural AffairsThe event URL is:

https://www.eventbrite.com/e/dance-from-la-off-the-stage-and-onto-the-screen-tickets-108397026424

Tue, Jun 23, 2020, 12:00 AM –

Tue, Jun 30, 2020, 11:30 PM PDT

Dance Camera West 2020 – Los Angeles Films

“Cielo” Short, Will Johnston, 9:14 U.S. (CA)

"Family Portrait” Short, Jingqiu Guan, 10:44 U.S. (CA)

"If I Sound Happy, That's Your Mistake” Short, Derrick Belcham, 11:59 U.S. (CA)

"One Another", Cal Arts Dance/Kevin Frilet, 7:54 U.S. (CA)

"Save Your Self” Narrative Short, Craig Baurley, 5:30 U.S. (CA)

"Wounded, Not Conquered” Experimental Short, Troy Brieser, 2:49 U.S. (CA)

Los Angeles Dance Festival Films

"Perspective" Charlotte Smith and Glyn Gray

"Spirit Framed" Raymond Ejifor And Patrick Mignano

"Drift, Inner Landscape" Deborah Brockus and Patrick Mignano

"Refresh" Olivia Perez and Patrick Mignano

"1,000" Hailey Transue and Deborah Brockus

06/20/2020

Dance Camera West 2020

In response to the pandemic, the City of Los Angeles invited these two local dance organizations to create online programs that highlight the innovation of Los Angeles dance makers. Bringing together two programs, one both documenting and re-crafting the stage works of the Los Angeles Dance Festival produced by Brockus Dance Project, and a second a program featuring films presented at the 2020 Dance Camera West festival.This project is supported in part by a grant from the City of Los Angeles Department of Cultural AffairsThe event URL is:

https://www.eventbrite.com/e/dance-from-la-off-the-stage-and-onto-the-screen-tickets-108397026424

Tue, Jun 23, 2020, 12:00 AM –

Tue, Jun 30, 2020, 11:30 PM PDT

Dance Camera West 2020 – Los Angeles Films

“Cielo” Short, Will Johnston, 9:14 U.S. (CA)

"Family Portrait” Short, Jingqiu Guan, 10:44 U.S. (CA)

"If I Sound Happy, That's Your Mistake” Short, Derrick Belcham, 11:59 U.S. (CA)

"One Another", Cal Arts Dance/Kevin Frilet, 7:54 U.S. (CA)

"Save Your Self” Narrative Short, Craig Baurley, 5:30 U.S. (CA)

"Wounded, Not Conquered” Experimental Short, Troy Brieser, 2:49 U.S. (CA)

Los Angeles Dance Festival Films

"Perspective" Charlotte Smith and Glyn Gray

"Spirit Framed" Raymond Ejifor And Patrick Mignano

"Drift, Inner Landscape" Deborah Brockus and Patrick Mignano

"Refresh" Olivia Perez and Patrick Mignano

"1,000" Hailey Transue and Deborah Brockus

eventbrite.com 06/20/2020

Dance From LA, Off the Stage and Onto the Screen

eventbrite.com Los Angeles Dance Festival & Dance Camera West present this eclectic stage to screen LA dance festival

06/15/2020

Dance Camera West 2020

Watch AVIVA in Theaters now in NY&LA and opening in Virtual Theaters and Nationwide this Friday, June 19! Check out the showtimes and get your tickets here: https://www.outsiderpictures.us/movie/aviva/
#avivamovie #dancefilm Aviva Movie

joincampaignzero.org 06/14/2020

Solutions — Campaign Zero

LADM just made our first donation from last weeks Ballet Classes to #campaignzero ! Check out some Solutions below!

See you in Class tomorrow at 1pm PST! Email [email protected] to join the Class!

joincampaignzero.org The following activities do not threaten public safety and are often used to police black bodies. Decriminalize these activities or de-prioritize their enforcement:

06/12/2020

Aviva Trailer - Available on Virtual Cinema JUNE 12

“Aviva” is a uniquely sexy dancing in the streets, sheets and bars impressionistic take on a movie romance, set in a New York world of gender-fluid and frequ...

broadwayworld.com 06/09/2020

BWW Review: AVIVA - DANCE FILM at Virtual Theatrical Premier

broadwayworld.com AVIVA - DANCE FILM at Virtual Theatrical Premier this Friday, June 12

06/08/2020

Come Dance with Us!

First class down! Raised a couple hundred dollars for #campaignzero and #eightcantwait ! https://www.joincampaignzero.org
https://8cantwait.org

us02web.zoom.us 06/05/2020

Welcome! You are invited to join a meeting: Milo’s LET IT OUT Dance Protest . After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.

Click to "Let It Out!" This Saturday! Dance Protest! Enough!! https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArfu6vrj0tGtCXznEjNeVDU-MPlyhUum7L

us02web.zoom.us Welcome! You are invited to join a meeting: Milo’s LET IT OUT Dance Protest . After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.

us02web.zoom.us 06/05/2020

Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing

Please join this powerful opportunity to LET IT OUT through a Dance Protest led by the AMAZING Milo Levell ! Anyone and everyone who needs a safe space to express, emote, feel, and DANCE! ALL are welcome! You are me and I am you. We are all connected. We are all one. This Saturday June 6 at 11am Cali time! Register at
https://us02web.zoom.us/…/tZArfu6vrj0tGtCXznEjNeVDU-MPlyhUu…
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

us02web.zoom.us Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

05/19/2020

Santa Monica Cultural Affairs

“Today we cannot gather. Today is uncertain. But today I can make art so we remember the things that scare us and inspire us.” Check out this inspiring piece written as a City Council Proclamation by Santa Monica Artist Fellow Larissa FastHorse and performed by current and past Fellows commemorating April as Arts Month while experiencing the COVID-19 Safer at Home Order. #ArtSaMo

Thank you to Tanya White (Santa Monica Rep) , D'Loco Kid, Lita Albuquerque, Leilani Chan (TeAda Productions), Marcus Kuiland-Nazario, Dan Kwong - Performance & Video Artist, Larissa FastHorse and Craig Torres (ChiaCaféCollective).

05/19/2020

Dance Camera West 2020

Dance Films of the Day! "Unspoken Spoken" & "Cinderella Games" Watch these amazing UK Films now on @ovidtv LINK: https://vhx.ovid.tv/products/dance-camera-west
@finwalker10 and @Englishnationalballet @danielalicandro
#filmedinUK #englishnationalballet #englishfilms #britishfilms #ukfilm #filmedingreatbritain #shortnarrative #expereimentaldanceshort #narrativeshort #dancefilms #danceoncamera #dancecamerawestfilmfestival2020 #dancecamerawest2020

05/18/2020

Dance Camera West 2020

Dance Films of the Day! "Three Dances" & "Dialectics" These dance films come to us from Eastern Europe. #watchnow on @ovidtv LINK: https://vhx.ovid.tv/products/dance-camera-west
#ukrainianfilm #hungarianfilm #hunagarianballet #balletinhungary #danceinukraine #hungariandancers #maledancers #ukranianedancers #dancecamerwestfilmfestival2020 #dancedocumentary #documentaryfeaturefilm #shortdancefilm

05/17/2020

Dance Camera West 2020

Dance Films of the Day! #dancefilmsoftheday "Wounded, Not Conquered" & "Save Yourself" from #californiafilmmakers @troybieser and @Craigbaurley. Watch the #dancecamerawestfilmfestival2020 on @ovidtv #streamingnow #watchnow LINK: https://vhx.ovid.tv/products/dance-camera-west
#dancefilm #danceoncamera #screendance #dancersofinstagram #dance #holipowder #sfx #filmincalifornia OVID

05/14/2020

Dance Camera West 2020

#Watchnow DCWFF 2020 Jury Award Winning Films on OVIDtv! #streamingnow 2020 Dance Camera West Film Festival Streaming Now on OVID TV! through #june1 #danceoncamera #dancefilms #icelandfilms #turkishfilms #awardwinningfilms

LINK:
https://vhx.ovid.tv/products/dance-camera-west?fbclid=IwAR2JOo87adub4YOn_6GZ2m9MZVGP173wfMkqumUFjHpiVN2z0UVKpgTJG2Y

The Why?

LA Dance and Movement exists to serve youth and adults of all ages, backgrounds, and skill levels by offering dance and movement classes, workshops, and events to uncover our potential and align with our authentic joy and power. In light of COVID 19 and #blacklivesmatter, LADM by Amber Adams missions to reawaken the soul of our communities to provide a true sense of safe alternatives to exercise, expand dance and movement offerings to POC, and be a hub for youth and adults to socialize and enjoy learning the art of movement and dance.

Videos (show all)

Come Dance with Us!
At-Home Ballet Barre, Stretch, and Cardio

Location

Products

Dance, Pilates, and Movement Classes. Dance and Workout Apparel and at-home equipment.

Address


10936 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA
90025
Other Pilates Studios in Los Angeles (show all)
Los Angeles Ballet Academy Los Angeles Ballet Academy
15255 Ventura Blvd., Annex 3
Los Angeles, 91403

Award-winning dance academy with classes for children, pre-professional career track dancers, and Adult students in the Sherman Oaks, Encino, Studio City areas and beyond.

Schroeder Chiropractic Health Schroeder Chiropractic Health
13115 W Washington Blvd
Los Angeles, 90066

Solutions for muscle pain, strain, headaches, and disc disorders. We offer chiropractic, 1-on-1 personal training, 1-on 1 Pilates and Massage therapy

Believe Fitness Studio Believe Fitness Studio
11822 Teale
Los Angeles, 90230

At Believe we want to inspire you to challenge yourself in ways and with activities that make you step a little outside of your comfort zone, but ultimately guide you into a place of strength, grace, flexibility, and confidence.

Kaira Studios Pilates Kaira Studios Pilates
12230 1/2 Venice Blvd
Los Angeles, 90066

Kaira Studios Pilates is a women-owned and operated Pilates studio that offers virtual classes, teacher trainings, and studio rental for movement professionals. At Kaira, we believe Pilates is for every body and teach mindful movement for modern life.

DTLA Chiropractic DTLA Chiropractic
510 W 6th St, Suite 1118
Los Angeles, 90012

We are located in the heart of Downtown Los Angeles in Suite 1118 of the Heron Building.

The Bridge Mind Body Movement The Bridge Mind Body Movement
1855 Industrial St, Ste 108
Los Angeles, 90021

Downtown L.A.’s bridge between holistic wellness and healing fitness classes.

Dr. Ash - The Chiro Guy Dr. Ash - The Chiro Guy
5455 Wilshire Blvd , 102
Los Angeles, 90036

Chiropractor chiropractic Los Angeles 90036 Beverly Hills Miracle Mile 90019 Thechiroguy The Chiro Guy Dr. Ash Hollywood Downtown LA Open today Open Saturday

Pilates With Ashlee Pilates With Ashlee
1641 Ellsmere Ave
Los Angeles, 90019

PWA is an intimate, chic-boutique Pilates Studio offering Privates & Group Classes. We strive to achieve and maintain our client’s goals. BOOK TODAY!

Studio Metamorphosis Studio Metamorphosis
2104 Colorado Blvd
Los Angeles, 90041

At Metamorphosis we believe in change, we believe in challenge, we believe in you! Let's Run, Ride & Shred!

Mamai Wellness Mamai Wellness
6607 W 80th Street Suite A
Los Angeles, 90045

We are a boutique women wellness center offering Pilates, Physical Therapy, Massages, Acupuncture & Yoga. To book an appointment click here https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=799292&stype=-9

Love for Pilates West Hollywood Love for Pilates West Hollywood
7926 Beverly Blvd
Los Angeles, 90048

LA' best pilates studios! Offering dynamic pilates that deliver dynamic results. Over 60+ group reformer classes a week. See you in class...or join us in our virtual studio.

Club Pilates Club Pilates
724 South La Brea Ave
Los Angeles, 90036

At Club Pilates we offer Reformer-based Pilates classes, using a modern approach to classical methods, at a price that makes membership attainable.