Aberystwyth University Women's Hockey Club

Aberystwyth University Women's Hockey Club

Comments

🏆 SPORTS 🏆

⭐️ Congratulations to our winners!

Aberystwyth University Women's Hockey Club
Aberystwyth University Cricket
Aberystwyth University Netball Club
Hi Girls! If you're interested in joining please sign up to our mailing list, we'll be sharing information about events and the club leading up to when training restarts

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1929999067134353&id=143497042451240
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
This month we, alongside Aberystwyth University Women's Hockey Club will be celebrating Pride month!
We have made a declaration pledging our support and inclusion of the LGBTQIA+ community into hockey

Studies, undertaken by the National Union of Students, have highlighted the following:

- 46.8% of LGBT students who do not participate in sport find the culture around sport alienating or unwelcoming.
- 41.9% had a negative experience at school which has meant they don’t want to get involved at college or university.
- 14.3% had experienced homophobia, biphobia, or transphobia which has put them off from participating.

These statistics have catalysed us to make a change, as we have now implanted a zero tolerance policy within Aberystwyth University Men’s Hockey Club to show that homophobic, biphobic and transphobic abuse is unacceptable.

We, as a club, advocate that sport is for everyone regardless of their sexuality and believe that participating in the Zero Tolerance Policy and Rainbow Laces respectively not only raises money for Stonewall, but removes any preconceived ideas that students may have regarding a university sport.

If you would like to get involved in this campaign then laces can be purchased, for £2, from the Students Union in September. Additionally, if your club or society would like to introduce the Zero Tolerance Policy, and make sports everyone’s game, then follow the link below:

https://www.stonewall.org.uk/system/files/rainbow-laces-pledge-poster-a3.pdf

--------------------------------------------------------------------------
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Y mis hwn byddwn ni, ochr yn ochr â yn dathlu mis Balchder!
Rydym wedi gwneud datganiad yn addo ein cefnogaeth a chynnwys y gymuned LGBTQIA + mewn hoci

Mae astudiaethau, a gynhaliwyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, wedi tynnu sylw at y canlynol:

- Mae 46.8% o fyfyrwyr LGBT nad ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn teimlo bod y diwylliant o amgylch chwaraeon yn ddieithrio neu'n ddigroeso.
- Cafodd 41.9% brofiad negyddol yn yr ysgol sydd wedi golygu nad ydyn nhw eisiau cymryd rhan yn y coleg neu'r brifysgol.
- Roedd 14.3% wedi profi homoffobia, biffobia, neu drawsffobia sydd wedi eu rhwystro rhag cymryd rhan.

Mae’r ystadegau hyn wedi ein catalyddu i wneud newid, gan ein bod bellach wedi mewnblannu polisi dim goddefgarwch yng Nghlwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth i ddangos bod cam-drin homoffobig, biffobig a thrawsffobig yn annerbyniol.

Rydym ni, fel clwb, yn dadlau bod chwaraeon i bawb waeth beth fo'u rhywioldeb ac yn credu bod cymryd rhan yn y Polisi Dim Goddefgarwch a Laces Enfys yn y drefn honno nid yn unig yn codi a***n i Stonewall, ond yn dileu unrhyw syniadau rhagdybiedig a allai fod gan fyfyrwyr ynglŷn â chwaraeon prifysgol.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgyrch hon yna gellir prynu gareiau, am £ 2, gan Undeb y Myfyrwyr ym mis Medi. Yn ogystal, os hoffai'ch clwb neu'ch cymdeithas gyflwyno'r Polisi Goddefgarwch Dim, a gwneud gêm pawb yn chwaraeon, yna dilynwch y ddolen isod:

https://www.stonewall.org.uk/system/files/rainbow-laces-pledge-poster-a3.pdf
Last week marked Mental Health Awareness Week, and many of our clubs and societies recognised this virtually, by raising awareness, sharing experiences, and ensuring their members feel supported.

Men’s and Women’s Hockey Aberystwyth Hoci Dynion / Aberystywth Men's Hockey Club Aberystwyth University Women's Hockey Club celebrated various mental health charities each day of the week, by wearing that charity’s colour each day.

They also teamed up with Men’s Football Aberystwyth University Mens Football 2019/20 to share how being part of a Sport’s Club at University has helped them and their mental health. If you’re interested in finding out more about our clubs and societies, go to: https://www.abersu.co.uk/teamaber/.

_____________________________________________

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ac aeth amryw o’n clybiau a chymdeithasau ati i nodi hyn yn rhithwir, drwy godi ymwybyddiaeth, rhannu profiadau, a sicrhau bod eu haelodau yn teimlo bod cefnogaeth ar gael iddynt.

Dathlodd Hoci’r Dynion a’r Menywod wahanol elusennau iechyd meddwl bob dydd o’r wythnos, drwy wisgo lliw’r elusen honno bob diwrnod.

Fe wnaethon nhw hefyd ymuno â Phêl-droed y Dynion i rannu sut mae bod yn rhan o Glwb Chwaraeon yn y Brifysgol wedi eu helpu nhw a’u hiechyd meddwl. Os oes diddordeb gennych chi mewn canfod mwy ynglŷn â’n clybiau a chymdeithasau, ewch i: https://www.umaber.co.uk/timaber/.
Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 23/06/2022

Congratulations to all our final years who got their results today and will be graduating in July! We have had a smashing year and you will all be missed next season! See you at Glynn! 👩‍🎓🏑❤️

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 20/06/2022

Huge thank you to everyone who participated and supported our Hockey 7s event we raised £1000 for the charity Rethink Mental Illness ! 🎉🏑

Would also like to say a special thank you for our last years Captain for organising the event! ❤️🏑

Above are some support help lines recommend by Rethink Mental Illness if you are needing support!⬆️⬆️⬆️ ——————————————————Diolch enfawr i bawb a wnaeth cymryd rhan a chynorthwyo ein digwyddiad Hockey 7’s. Fe wnaethom ni godi £1000 ar gyfer yr elusen Rethink Mental Illness ! 🎉🏑

Hefyd, hoffem ni dweud diolch i ein capten y flwyddyn ddiwethaf am drefnu’r digwyddiad! ❤️🏑

Uchod gweler ambell i linell cymorth y mae Rethink Mental Illness yn argymell, os oes angen unrhyw cymorth arnoch! ⬆️⬆️⬆️

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 20/06/2022

Huge thank you to everyone who participated and supported our Hockey 7s event we raised £1000 for the charity Rethink Mental Illness !🎉🏑

Would also like to say a special thank you for our last years Captain for organising the event! ❤️🏑

Above are some support help lines recommend by Rethink Mental Illness if you are needing support!⬆️⬆️⬆️

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 17/06/2022

Happy Pride Month to all from AUWHC! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️❤️

AUWHC supports the LGBTQI+ Community and it’s rights. As a club we would like to advocate that sport is for everyone and therefore everyone should be welcomed, accepted and treated equally within the club. We would like to continue to implement an inclusive and safe environment for all, and support everyone equally regardless of sexual orientation, gender identity and expression. ❤️🏑

Throughout the year we encourage our members to buy and wear Rainbow Laces which shows support for the LGBTQI+ community, which can be purchased through the student union shop! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏑🏳️‍⚧️🏳️‍🌈


——————————————————Mis Balchder Hapus i bawb wrth Glwb Hoci Menywod Prifysgol Aberystwyth! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️❤️

Mae Clwb Hoci Menywod Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi’r gymuned LGBTQ+ a’u hawliau. Fel clwb, rydym ni am hyrwyddo’r ffaith fod chwaraeon ar gyfer pawb ac felly dylai pawb cael eu croesawi, derbyn a’u trin yn gyfartal o fewn y clwb. Rydym ni am gadw a chynnal amgylchedd cynwysedig a diogel ar gyfer pawb, a rhoi cymorth cyfartal i bawb beth bynnag yw eu rhywioldeb neu hunaniaeth a mynegiant eu rhyw. ❤️🏑

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn annog aelodau i brynu a gwisgo careiau esgidiau sy’n dangos cefnogaeth tuag at y gymuned LGBTQI+, sydd yn gallu cael eu harchebu trwy siop yr Undeb Myfyrwyr!
🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏑🏳️‍⚧️🏳️‍🌈

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 13/06/2022

Meet our new President 2022/2023:

🤩Name: Katie Langslow
⏰Age: 19
📚Course: 3rd Year Psychology & Criminology
😎Interesting Fact: I’ve played rugby at the Principality Sadium for the women’s plate final! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏉🏆

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 12/06/2022

Meet our new Secretary 2022/2023:

🤩Name: Emily Davies
⏰Age: 19
📚Course: 2nd Year English Literature
😎Interesting Fact: The pupils of my eyes are 9° off centre! 👀

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 11/06/2022

Meet our new Treasurer 2022/2023:

🤩Name: Lucy Seaborne
⏰Age: 19
📚Course: 2nd Year Computer Science & Physical Geography
😎Interesting Fact: I have an identical twin who also at Aber 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 10/06/2022

Meet our new BUCS Captain 2022/2023:

🤩Name: Madison Patricia Bernadette Hill (aka Fraddy)
⏰Age: 20
📚Course: 3rd Year Veterinary Bioscience
😎Interesting Fact: I have 20+1 digits ✋🤚🦶🦶

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 09/06/2022

Meet our new Vice Captain 2022/2023:

🤩Name: Carys Prynne
⏰Age: 19
📚Course: 3rd Year Marketing
😎Interesting Fact: I got taken away in an ambulance from my first BUCS match 🚑

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 08/06/2022

Meet our new Development & Welfare Captain 2022/2023:

🤩Name: Megan Rhys Williams
⏰Age: 20
📚Course: 3rd Year Psychology
😎Interesting Fact: I was part of the choir that sang for the Canadian rugby World Cup team 🏉 ———————————————————Dyma ein Capten Datblygiad a Lles 2022/23:

🤩 Enw: Megan Rhys Williams
⏰ Oedran: 20
📚Cwrs: 3ydd Flwyddyn Seicoleg
😎 Ffaith Ddiddorol: Roeddwn i yn rhan o’r côr a wnaeth ganu ar gyfer tîm rygbi Cwpan y Byd Canada 🏉🏆

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 07/06/2022

Meet our other new Social Sec 2022/2023:

🤩Name: Sophie Belinda White
⏰Age: 20
📚Course: 2nd Year Equine & Veterinary Bioscience
😎Interesting Fact: I once woke up and found a lamb staring at me in my bedroom after it had escaped and broken into the house 🐑
———————————————————
Dyma’r Ail o’n Hysgrifenyddion Cymdeithasol 2022/23: 🤩Enw: Sophie Belinda White ⏰Oedran: 20 📚Cwrs: 2ail Flwyddyn Biowyddorau Marchog a Filfeddygol 😎Ffaith Ddiddorol: Unwaith, fe wnes i ddihino a ffeindio oen bach yn syllu arnaf yn fy ystafell wely, ar ôl iddo ddianc a thorri mewn i’r tŷ 🐑

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 06/06/2022

Meet one of our new Social Sec’s 2022/2023:

🤩Name: Hannah Rose Wright
⏰Age: 19
📚Course: 2nd Year Veterinary Biosciences
😎Interesting Fact: If he plays football… I probably fancy him ⚽️ 😉

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 09/02/2022

some photos from last weekends match !! ❤️ 8-0 win 🏆 with some beautiful goals - Katie x1
Hannah x1
Becca x1
Evie x1
Sofia x4 smashed it girls 🥳 they mixed it up and even defenders were getting the goals in 🙌🏻 and also a sexy reverse stick goal from hannah 🏑

12/10/2021

Good morning loves,

I hope your days going off to a good start.

Please can you like this post if you’re thinking about coming to Christmas meal, I need to have the numbers in ASAP to book it.

Thank you!

Hockey Love,
Em

28/09/2021

Hey guys, great to see you at the Freshers fair yesterday and today. We will be having a taster session tomorrow (29th september) 4-5 if anyone is interested. we can provide sticks if you have shinpads please bring them and wrap up warm! Hope to see you there! 🤩

28/09/2021

Thank you everyone for coming to Freshers Fair yesterday it was lovely to meet you all! If you're interested in joining our group chat please like this post and we can add you!

If you'd like to join our social page with details about nights out and other social events follow this link and click join:
https://www.facebook.com/groups/134084520001751/?ref=share

If you'd like to join our players page with information about training and matches follow this link and click join:
https://www.facebook.com/groups/159948526243741/?ref=share

Hopefully we'll see you all at this Wednesday's "Dress as your degree" social @6:45pm SU steps or Outside Whetherspoone 🏑

26/09/2021

Hey girls, come say hi at the fresher fair tomorrow we will be there from 9:30 till 4 with some sweet, treats and merch. Come take a look and get to know our club!

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 10/08/2021

Welcoming our new President for 2020+1-22:

😍 Name: Emily Ratchford
⏰ Age: 20
📚 Course: Mathematics

Sexy Fun Facts: I have a spicy Aberfess written about me 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 10/08/2021

Welcoming our sexy new Secretary of 2020+1/22:

😍 Name: Immy Thripland
⏰ Age: 20+1
📚 Course: Business Management

Sexy Fun Fact: I’ve been an intern in the logistics department at MINI for the last 13 months! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 10/08/2021

Welcoming our new Screamer of a Captain:

😍 Name: Becca Gibson
⏰ Age: 20+1
📚Course: Veterinary Bioscience

Sexy Fun Fact: I have spent the last 9 months in Spain working with dogs! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 10/08/2021

Welcoming our new Vice Captain of 2020+1/22:

😍 Name: Jess Brake
⏰ Age: 20 + 1
📚 Course: Criminology and Sociology

Sexy Fun Fact: I am no longer allowed to drink vodka! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 05/08/2021

Meet our Development Captain and Well-being Officer for 2020+1/22:

😍 Name: Eloise Kernaghan
⏰ Age: 20
📚 Course: Human Geography

Sexy Fun Fact: I had to have surgery on my ear because it ate my helix piercing! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 01/08/2021

Meet our second social secretary for 2020+1/22:

😍 Name: Tegan Morris
⏰ Age: 22
📚 Course: Zoology

Sexy Fun Fact: I can fit into a grit bin! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 29/07/2021

Meet one of our new Social Secretaries of 202+1/22:

😍 Name: Katie Langslow
⏰ Age: 19
📚 Course: Psychology and Criminology

Sexy Fun Fact: I have consumed 79 bottles of dry martini since September! 🤯

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 27/07/2021

Introducing our committee for 202+1/2022 🤩

Meet our new Fixture Secretary:

😍 Name: Lexie Drake
⏰ Age: 19
📚 Course: Law and International Politics

Sexy Fun Fact: I let a random Stranger give me a helix piercing while I was black out! 🤯

16/04/2021

Amazing to see Women’s Hockey up for these awards!! ❤️🏑

🏆 Sports Awards Shortlist🏆

Congratulations to everyone who has been shortlisted; we look forward to announcing the winners and celebrating everyone’s achievements during AberSU Celebrates Week!
Each of the events will take place online for all shortlisted individuals, and anyone else who wishes to join is welcome to do so! We will send over more information about how to access the live awards evening nearer the time.

🎉Sports Awards on Friday 7th May

https://www.abersu.co.uk/news/article/umabersu/SHORTLIST-Sports-Awards/

15/02/2021

During January our members travelled over 860 miles to raise money for West Wales Poundies! We managed to complete this challenge by 1st February and raise over £100 for them!! Thank you to everybody who donated and took part ❤️🏑

WWP KENNEL KITTY 21/01/2021

WWP KENNEL KITTY

Over the past 2 weeks, AUWHC have travelled over 400 miles and are over half way to meeting our goal of 870 miles!

We have set up a JustGiving page where the money will be donated to West Wales Poundies. We would really appreciate all the support and donations as we push ourselves for the last 2 weeks to meet our goal 💪🏼

https://www.justgiving.com/fundraising/aberuniwomenshockey?utm_source=Sharethis&utm_medium=fundraising&utm_content=aberuniwomenshockey&utm_campaign=pfp-email&utm_term=0e1a207792ff45568449f6b4446d7057

WWP KENNEL KITTY Help Nicola Hall raise money to support West Wales Poundies Dog Rescue

05/01/2021

During the lockdown last March, AUWHC and AUMHC travelled the distance to Benidorm to keep members active and raise money for Mind Aberystwyth.

This lockdown, AUWHC have decided to travel 870 miles, the distance of the Welsh coast path through running, cycling and walking in their local areas🚶‍♀️🚴🏼‍♀️ We aim to complete this by the end of January!

We have chosen to raise money for West Wales Poundies. This is a charity which is dedicated to saving the lives of dogs in Welsh council pounds. It would be amazing if anyone could sponsor us and donate money to help this worthy cause!

A page will be set up in the coming days for donations.

We are looking forward to raising money for West Wales Poundies and keeping our members active during this lockdown! Here are some pictures of our members with their own dogs 🐶

10/10/2020

🏑💚
Today is World Mental Health Day and AUWHC alongside AUMHC wanted to share everything we are doing this year to support each other.

After last years success, we have continued our partnership with Mind Aberystwyth. We are currently planning lots of fundraising ideas for this year to raise money for them.

This year we are also focusing on raising awareness about mental health and breaking the stigma. Our aim is to support all of our members and others in the student community. We are looking forward to our return to hockey and being able to support each other on and off the pitch during these difficult times.

Over the lockdown period, we teamed up with Aberystwyth University Men’s Football Club to create a video where our members discussed the impact of sport on mental health. This video helped raise awareness about ways in which sport has helped people and we aim for hockey to continue to help students suffering with mental health.

This year our committees have been given the opportunity to take part in mental health awareness training which will help prepare us for certain situations and know how we can support our members! This training is an amazing opportunity for the club and we are hoping that this will help us support each other even more.

Photos from Aberystwyth University Women's Hockey Club's post 21/08/2020

🏑💙

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

After last years success, we are pleased to announce that Aberystwyth University Men’s and Women’s Hockey Club will be continuing our partnership with Mind Aberystwyth.

Last year we raised over £3000 for Mind Aberystwyth with the help of Aberystwyth University Netball Club and Aberystwyth University Football Club.

This year we hope to continue to raise money for Mind, as well as raising awareness about mental health. We are hoping to introduce Mental Health Ambassadors to our clubs which will help improve the way in which we deal with mental health.

We are already in the process of planning our events this year and more ways to raise money for Mind, as well as helping break the stigma surrounding mental health in sport and student life!

We are looking forward to sharing all our plans with everybody soon! Enjoy some pictures of us supporting Mind Aberystwyth last season!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ar ol blwyddyn llwyddiannus blwyddyn diwethaf, rydym yn falch i gyhoeddi bydd Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth a Chlwb Hoci Merched Prifysgol Aberystwyth yn cario mlaen gyda ein partneriaeth gyda Mind Aberystwyth.

Blwyddyn diwethaf casglwyd £3000 i Mind Aberystwyth gyda help Clwb Pelrwyd Prifysgol Aberystwyth a Clwb Peldroed Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithiwn i gasglu mwy o bres i Mind blwyddyn yma, ynghŷd â chodi ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Rydym yn gobeithio cyflwyno llysgynhadion Iechyd Meddwl i ein clwb sydd am helpu i ni helpu iechyd meddwl o fewn y clwb.

Rydym yn barod yn y broses o chynllunio digwyddiadau blwyddyn nesaf a mwy o ffyrdd i godi pres, ynghŷd â dymchwel y stigma sydd am iechyd meddwl mewn chwaraeon ac o fewn bywydau myfyrwyr!

Rydym yn edrych ymlaen i gyhoeddi ein syniadau yn fuan gyda pawb! Mwynhewch y lluniau isod o ni yn cefnogi Mind Aberystwyth blwyddyn diwethaf!

Timeline photos 15/08/2020

Meet our new President 2020/2020+1:

🤩Name: Nicola Hall
⏰Age: 20
📚Course: 3rd Year Human Geography with English Literature
🏑Position: Forward
🤪Fun Fact: could’ve paid for the hire of the 3G pitch for 50 hours with the amount of VK crates bought
🙊Most likely to be found: collecting recycling bins

Timeline photos 13/08/2020

Meet our new Secretary 2020/2020+1:

🤩Name: Kayleigh Jones / Kaj
⏰Age: 22
📚Course: Geography Masters
🏑Position: Defence
🤪Fun Fact: Deja Bruce
🙊Most likely to be found: Marine toilets / in our attacking D 😉

Timeline photos 11/08/2020

Meet our new Captain 2020/2020+1:

🤩Name: Eleanor Phillips
⏰Age: 20+1
📚Course: Agriculture with business
🏑Position: Midfield
🤪Fun Fact: was battered by her housemate and team mate in 7’s last year
🙊Most likely to be found: taking Elliot Peters to Maccies

Timeline photos 09/08/2020

Meet our new Vice Captain 2020/2020+1:

🤩Name: Iris Lopes Duarte
⏰Age: 20
📚Course: Animal Behaviour
🏑Position: Goalkeeper
🤪Fun Fact: once walked around for half an hour with no shoe because she used her socks to pick up fish and throw them back into the sea
🙊Most likely to be found: Arresting people on nights out

Timeline photos 07/08/2020

Meet our new Development Captain & Welfare Officer 2020/2020+1:

🤩Name: Emily Ratchford
⏰Age: 19
📚Course: 2nd year Mathematics
🏑Position: Midfield
🤪Fun Fact: Still owes at least 2 jugs x
🙊Most likely to be found: Scoring outrageous goals

Timeline photos 03/08/2020

Meet one of our new Social Secretary’s 2020/2020+1:

🤩Name: Karla Greggs Dullaghan
⏰Age: 19
📚Course: 2nd year Agriculture
🏑Position: Midfield
🤪Fun Fact: Bought a middle name 🤭
🙊Most likely to be found: on Downies floor

Timeline photos 01/08/2020

Meet one of our new Social Secretary’s 2020/2020+1:

🤩Name: Lily Mann
⏰Age: 18
📚Course: 2nd Year Agriculture
🏑Positon: Defence
🤪Fun Fact: Becomes a member of ABBA after a few quadvods
🙊 Most likely to be found: Loft x

Videos (show all)

Location

Category

Website

Address


Aberystwyth
SY233DX

Other Sports Teams in Aberystwyth (show all)
Aberystwyth Town Football Club Aberystwyth Town Football Club
Aberystwyth, SY231PG

Founding members of the #JDCymruPremier. Noddir gan / Sponsored by Aberystwyth University 🟢⚫️

Aberystwyth University Clay Pigeon Shooting Club Aberystwyth University Clay Pigeon Shooting Club
Aberystwyth

One of the fastest-growing sports clubs in Aber Uni. Contact us at [email protected] for anything t

Official CPD Tref Aberystwyth Town FC - "The Black & Greens" Official CPD Tref Aberystwyth Town FC - "The Black & Greens"
PARK Avenue STADIUM
Aberystwyth, SY231PG

Aberystwyth University Swimming and Water Polo Club Aberystwyth University Swimming and Water Polo Club
Sports Centre, Penglais Campus
Aberystwyth, SY233AR

We are the Aberystwyth Swimming and Waterpolo Club! Whether you are a current competitor, retired, i

Tsalta Motorsport Tsalta Motorsport
Unit, Glan Yr Afon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr Unit 5
Aberystwyth, SY233JQ

We hire Grp4 escorts at clubman prices. We also look after your road cars and vans. Repairs, servi

Aberystwyth Town Women’s FC Aberystwyth Town Women’s FC
Park Avenue
Aberystwyth, SY231PG

Welcome to the Official Aberystwyth Town Women’s FC Facebook accountwhere you can get news, update

Aberystwyth University Cricket Aberystwyth University Cricket
Aberystwyth University
Aberystwyth, SY233FL

Aberystwyth University Handball Club Aberystwyth University Handball Club
Aberystwyth

Training: Tuesday & Thursday 1-2pm Sports cage