Outdoor Explore Wales

Outdoor Explore Wales

Comments

Another amazing experience with Martin. Morfa to SA1
Definitely recommend, worth every penny.
Even takes pics of you paddling 😜
Salty Dog SUP'ers
Absolutely amazing experience today, thank you Martin. You were awesome. See you next week 😁
Family Events & Days Out This Christmas

Make this Christmas one to remember and look no further than Caerphilly County Borough to plan the best family day out! There is a great selection of venues hosting family days out and events across the borough this year and here’s a snippet of what’s on offer. Make the most of the festivities and take the whole family out and about in the lead up to Christmas.

Llancaiach Fawr Manor are host to Menter Iaith Sir Caerfilli Ffair Nadolig on Saturday 27th November.

Alpacas of Ty Coppi is hosting Christmas events every Saturday and Sunday in December. They have two different events ‘Saving Santa Event’ (Children over 5 years of age) and ‘Santa and Alpacas Event’ (Children under 5 years of age). Both events are hosted by the Christmas fairy character and includes meeting, petting and hand feeding all the animals; from Balwen Sheep and Horses to Unicorn and Alpacas! You also get to meet Santa Claus and receive a special gift. ‘Saving Santa Event’ also includes a scavenger hunt through the fairy woods in the search for Santa and the missing parts of his sleigh. Tickets are £25 per child and each ticket admits two accompanying adults.

Morbitorium will be doing a spooky seasonal twist and celebrating with a Krampusnacht open day on Saturday 4th December. Open from 11am till 5pm, and in addition to all their usual weird and wonderful things on display, they'll be keeping the old traditions alive by decorating with holly and ivy, chilling to some Christmas tunes, displaying their festive Mari Lwyd horse skull, and mulling everything in sight. Some of their talented friends and makers will be bringing along some of the things they've created, and they will have a range of handmade, locally sourced gifts available to buy. This includes handmade pottery, soaps, jams, jerkys and preserves, beeswax polish and more.

Head to Llechwen Hall Hotel for Sunday Lunch with Santa on 28th November, 5th December and 19th December.

Outdoor Explore Wales are planning a ‘Paddle to Christmas Lunch’ on Sunday 19th December. Visit https://bit.ly/PaddleToLunch for full information.

Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa are hosting a Christmas Market on Sunday 28th November and an Evening of Christmas Carols on 22nd December. Visit www.brynmeadows.co.uk for information.

Bedwas Workmen's Hall & Institute / Neuadd a Sefydliad y Gweithwyr Bedwas have a Christmas Concert on Saturday 11th December with BTM Brass Band and Aladdin the Family Christmas panto is taking place on Sunday 12th December.

Blackwood Miners' Institute have their annual pantomime taking place on a variety of dates throughout December. This year it’s Cinderella with the amazing Owen Money!

The Meadows Farm Village are hosting ‘A Magical Christmas at the Meadows’ which includes a visit to see Father Christmas and his reindeers and lots of activities including access too the farm and animal petting.

Visit the markets! Caerphilly Artisan Market, Castle Court Craft & Food Market at Castle Court Shopping Centre, Caerphilly, Ystrad Mynach Winter Food & Craft Market, Caerphilly Winter Food & Craft Market and Blackwood Winter Food & Craft Market are all taking place throughout November and December!

Visit the Christmas Grotto at Castle Court Shopping Centre, Caerphilly on 4th, 11th and 18th December.

For a full list of venues and events and activities in the area visit www.visitcaerphilly.com #ChooseLocal #ChooseLocalThisChristmas #VisitCaerphilly

____________________________________________

Digwyddiadau a diwrnodau allan i'r teulu y Nadolig hwn

Gwnewch y Nadolig hwn yn un i'w gofio ac edrych dim pellach na Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth gynllunio'r diwrnod allan gorau i'r teulu! Mae dewis gwych o leoliadau sy'n cynnal digwyddiadau a diwrnodau allan i'r teulu ledled y Fwrdeistref Sirol eleni, a dyma gipolwg ar yr hyn sydd ar gael. Manteisiwch i'r eithaf ar y dathliadau a mentro allan gyda'r teulu cyfan yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd Maenordy Llancaiach Fawr yn croesawu Ffair Nadolig Menter Iaith Sir Caerffili ar ddydd Sadwrn 27 Tachwedd.

Bydd Alpacas of Tŷ Coppi yn cynnal digwyddiadau Nadoligaidd bob dydd Sadwrn a dydd Sul ym mis Rhagfyr.
Mae dau ddigwyddiad gwahanol, sef ‘Saving Santa Event’ (plant dros 5 oed) a ‘Santa and Alpacas Event’ (plant o dan 5 oed). Tylwythen deg y Nadolig sydd wrth y llyw yn y ddau ddigwyddiad, ac maen nhw'n cynnwys cwrdd â'r holl anifeiliaid, eu hanwesu nhw a'u bwydo nhw â llaw – gan gynnwys defaid Balwen, ceffylau, ungorn ac Alpacas! Bydd hefyd gyfle i gwrdd â Siôn Corn a chael anrheg arbennig. Mae'r digwyddiad ‘Saving Santa Event’ hefyd yn cynnwys helfa sborion drwy goed y tylwyth teg wrth chwilio am Siôn Corn a rhannau coll ei sled. Pris y tocynnau yw £25 y plentyn ac mae pob tocyn yn cynnwys mynediad ar gyfer dau oedolyn gyda'r plentyn.

Bydd Morbitorium yn rhoi naws arswydus i'r Nadolig ac yn dathlu trwy gynnal diwrnod agored Krampusnacht ar ddydd Sadwrn 4 Rhagfyr. Byddan nhw ar agor rhwng 11am a 5pm ac, yn ogystal â'r holl bethau rhyfedd a rhyfeddol arferol sy'n cael eu harddangos, byddan nhw'n cadw'r hen draddodiadau'n fyw trwy addurno â chelyn ac eiddew, chwarae alawon Nadoligaidd, arddangos penglog ceffyl y Fari Lwyd Nadoligaidd, a chynhesu popeth yn y golwg. Bydd rhai o'u ffrindiau a'u gwneuthurwyr talentog yn dod â rhai o'r pethau maen nhw wedi'u creu, a bydd amrywiaeth o anrhegion lleol, wedi'u gwneud â llaw, ar gael i'w prynu. Mae hyn yn cynnwys crochenwaith wedi'i wneud â llaw, sebon, jam, cig sych, cyffeithiau, polish cwyr gwenyn a mwy.

Ewch draw i Llechwen Hall ar gyfer Cinio Dydd Sul gyda Siôn Corn ar 28 Tachwedd, 5 Rhagfyr ac 19 Rhagfyr.

Mae Outdoor Explore Wales yn bwriadu cynnal digwyddiad ‘Paddle to Christmas Lunch’ ar ddydd Sul 19 Rhagfyr. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://bit.ly/PaddleToLunch

Bydd Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa yn cynnal Marchnad Nadolig ar ddydd Sul 28 Tachwedd a Noson Carolau Nadolig ar 22 Rhagfyr. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.brynmeadows.co.uk

Bydd Neuadd a Sefydliad y Gweithwyr, Bedwas, yn cynnal Cyngerdd Nadolig ar ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr gyda Band Pres BTM, a bydd y pantomeim Nadolig i'r teulu, ‘Aladdin’, yn cael ei gynnal ar ddydd Sul 12 Rhagfyr.

Mae pantomeim blynyddol Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, yn digwydd ar wahanol ddyddiadau drwy gydol mis Rhagfyr. Eleni, y pantomeim yw ‘Cinderella’ gyda'r anhygoel Owen Money!

Mae The Meadows Farm Village yn cynnal ‘A Magical Christmas at the Meadows’ sy'n cynnwys ymweld â Siôn Corn a'i geirw, a llawer o weithgareddau gan gynnwys mynediad i'r fferm ac anwesu anifeiliaid.

Dewch draw i'r marchnadoedd! Marchnad Crefftwyr Caerffili; Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt y Castell, Canolfan Siopa Cwrt y Castell; Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Ystrad Mynach; Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili; a Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon – mae'r rhain i gyd yn cael eu cynnal drwy gydol mis Tachwedd a mis Rhagfyr!

Dewch draw i'r Ogof Nadolig, Canolfan Siopa Cwrt y Castell, ar 4, 11 ac 18 Rhagfyr.

I gael rhestr lawn o leoliadau, digwyddiadau a gweithgareddau yn yr ardal, ewch i www.visitcaerphilly.com/cy #DewisLleol #ChooseLocal #DewisLleolyNadoligHwn #ChooseLocalThisChristmas #CroesoCaerffili #VisitCaerphilly
Prepare for an action-packed October half-term in Caerphilly County Borough. Whether it’s exploring the outdoors, seeking shelter indoors, Halloween themed treats or attending a special event or activity … let’s get making those memories.

A few ideas to start with…

Dessert Yard in Blackwood are holding 'Spook Hours' throughout half term. The parlour is decorated with animated Halloween characters and has a Halloween themed menu.

Bedwas Workmen's Hall & Institute / Neuadd a Sefydliad y Gweithwyr Bedwas are hosting a Welsh Wrestling event on 26th October and a Halloween Panto on 30th October.

The Wonky Bar in Bedwas are offering free use of their sports facility for chess, snooker, pool, and darts during the holidays by appointment only. Call 02921 320506 to book.

Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa are offering Golf Camps and Autumn Afternoon Tea throughout half term.

The Church Inn Bedwellty are working in collaboration with Pencoed Farm, offering lunch time Halloween specials for customers to visit before or after they pick their pumpkins!

Llancaiach Fawr Manor will be carrying out their guided manor tours.

Winding House are carrying out Halloween themed craft sessions.

Looking to get a bit more adventurous? Just outside the borough Outdoor Explore Wales are delivering SUP sessions at Radyr Weir on 26th and 29th October.

Please contact all the venues direct to check on availability and booking requirements before visiting. Visit www.visitcaerphilly.com for a full list of places to visit this half term 😊

#visitcaerphilly #visitsouthernwales #visitwales #exploremore #explorelocal #supportlocal #halloween #halftermfun
____________________________________________

Paratowch ar gyfer hanner tymor mis Hydref llawn bwrlwm ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. P'un a yw'n archwilio yn yr awyr agored, cysgodi dan do, danteithion ar thema Calan Gaeaf neu fynd i ddigwyddiad neu weithgaredd arbennig… gadewch inni wneud yr atgofion hynny.

Rhai syniadau i gychwyn…

Mae Dessert Yard, Coed Duon, yn cynnal ‘Oriau Bwganod’ trwy gydol hanner tymor. Mae'r parlwr wedi'i addurno â chymeriadau Calan Gaeaf wedi'u hanimeiddio ac mae bwydlen ar thema Calan Gaeaf.

Mae Neuadd a Sefydliad y Gweithwyr Bedwas yn cynnal digwyddiad Reslo Cymru ar 26 Hydref a Phanto Calan Gaeaf ar 30 Hydref.

Mae'r Wonky Bar, Bedwas, yn cynnig defnydd am ddim o'u cyfleuster chwaraeon ar gyfer gwyddbwyll, snwcer, pŵl a dartiau yn ystod y gwyliau trwy gadw lle yn unig. I gadw lle, ffoniwch 029 2132 0506.

Mae Gwesty, Cwrs Golff a Sba Bryn Meadows yn cynnig Gwersylloedd Golff a The Prynhawn yr Hydref trwy gydol hanner tymor.

Mae Tafarn The Church Inn, Bedwellte, yn gweithio ar y cyd â Fferm Pencoed, gan gynnig prydau arbennig amser cinio Calan Gaeaf i gwsmeriaid ymweld cyn neu ar ôl iddyn nhw ddewis eu pwmpenni!

Bydd Llancaiach Fawr yn cynnal teithiau tywys yn y maenordy.

Mae'r Tŷ Weindio yn cynnal sesiynau crefft ar thema Calan Gaeaf.

Eisiau bod ychydig yn fwy anturus? Ychydig y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol mae Outdoor Explore Wales yn cyflwyno sesiynau rhwyf-fyrddio ar eich traed ger Cored Radur ar 26 a 29 Hydref.

Cysylltwch â'r holl leoliadau yn uniongyrchol i holi am argaeledd a gofynion cadw lle cyn ymweld. I gael rhestr lawn o leoedd i ymweld â nhw yn ystod hanner tymor, ewch i www.visitcaerphilly.com/cy

#CroesoCaerffili #DarganfodDeCymru #CroesoCymru #ArchwilioMwy #ArchwilioLleol #CefnogiLleol #CalanGaeaf #HwylHannerTymor

Stand up paddleboard tours, hire and tuition across South Wales Outdoor Explore Wales offers stand up paddleboarding experiences. Guided tours, kit hire and tuition across South Wales.

Operating as usual

Timeline photos 05/06/2022

We had near-perfect weather for our relaxing paddle from Brecon Basin on Thursday - we even had a slight tail wind on the way back!
Sup-Pup Bruce was treated like royalty by all passers-by and only took a dip once! 🙈

Timeline photos 04/06/2022

Did you miss our last SUP Rescue Session in North Cardiff?
Not to worry - we have another one coming up on Wednesday 15th June
You can book your place here: https://bit.ly/SUPRescuesatRadyr

Timeline photos 03/06/2022

OK, so it wasn't this bad, but still...
Safety is our primary concern so, whilst we were looking forward to sharing some epic tales of our fishing adventure here...
Unfortunately, we had to cancel the trip due to the wind! 😭
Nonetheless, better safe than sorry, so we always make sure our trips are as safe as they can be, including keeping a close eye on the weather and water conditions in the time leading up to our trips.
Photo by [email protected]" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://www.flickr.com/people/[email protected]

Timeline photos 02/06/2022

We had a great time at the weekend with @timetothrivecoach
They include a half-day paddleboard on some of their Yoga Retreats - and we are lucky enough to deliver it!
Visit www.stables-wellbeing.co.uk or contact Gemma on 07973479246 for dates and booking info!

Timeline photos 01/06/2022

Happy June! Let's go paddleboarding!
Saturday morning we have our exciting slow-paced adventure through the Ashford Tunnel on the
Join us at 10am by following this link... https://bit.ly/TunnelPaddlefromTalybont

31/05/2022

3_TopTip_StandingUp


When standing up, keep your head up, looking at the horizon.
We say 'Look to Future Water' - if you're looking down, that's your future!

Timeline photos 30/05/2022

There was no stopping these two on our 'Paddle to the Pub for Lunch' trip last weekend!
Maybe you should join the next one...

Timeline photos 29/05/2022

If at first, you don't succeed - book a lesson with Outdoor Explore Wales 😆

Timeline photos 28/05/2022

Half Term Shenanigans!
This week we have Kid's Club and canal tours - including our exciting, slow-paced adventure through the 343m Ashford Tunnel!
Entertain the kids with this link: https://bit.ly/OEWKidsClubRadyr
Join an exciting, slow-paced canal tour here: https://bit.ly/TunnelPaddlefromTalybont

Timeline photos 27/05/2022

Our first SUP Rescue Session was greeted with torrential rain - but we were getting wet anyway, so who cares? 😁

Timeline photos 25/05/2022

is back! This half term, keep the 8-16 year-olds entertained with SUP!
A safe, educational experience delivered with loads of games, they're sure to love it!
Monday 30th May at 2pm & Friday 3rd June at 10am
Book them on here: https://bit.ly/OEWKidsClubRadyr

24/05/2022

2_TopTip_Position


Try and position yourself in the middle of your board when paddling in normal conditions.
By starting with your knees in the middle of the board, when you stand up your feet will naturally end up in a similar position.

Timeline photos 23/05/2022

Back at Radyr Weir again this weekend for some awesome SUP lessons - and the weather held out for us!

Timeline photos 22/05/2022

Some can see SUP as limited to those who can 'Stand-up' paddleboard.
We disagree - you stand up when you're ready! Or not at all! Kneel down. Kneel up. You'll find no judgement from us. Maybe sit on your bum and paddle because your knees can't take all that kneeling! We're here to make paddleboarding as comfortable and accessible as we can for you.

Timeline photos 21/05/2022

Want to join a slow-paced adventure?
Our guided tour from Brecon Basin on 2nd June is a relaxing paddle with amazing views of the Brecon Beacons.
Book your place here: https://bit.ly/CanalTourBreconBasin

Timeline photos 20/05/2022

If you're not sure if is for you, this is what some others think... 😍

Timeline photos 19/05/2022

Four more happy paddlers learning to SUP at Radyr Weir! 😃
Such a great location for beginners and for learning!

18/05/2022

Quick! Only a few spaces left on lessons in North Cardiff this weekend!
Friday afternoon and Saturday morning and 1 space Saturday afternoon https://bit.ly/SUPLessonAtRadyrWeir

Timeline photos 18/05/2022

Want to try something completely different?
Why not join us for a SUP Fishing trip on Monday 23rd May? Only 1 space left!
Click https://bit.ly/SUPFishingGower and you can book your space.
Can't make our planned dates? Let us know when you can and we'll try and sort something out!

17/05/2022

TopTip-Inflating


I know many of you have seen this before, but I also have been out with a few people recently who have fallen foul to inflating with the valve down! 🤦 🤦 😂
Remember, you will lose significant pressure if you forget - so, pop the valve up and get pumping again!

Timeline photos 16/05/2022

I frequently get asked if a licence is needed for paddling in the locations I use for guided tours and lessons.
That depends where we're paddling, but also the licences offer so much more than just allowing access.
For me, I think the best licence is from Canŵ Cymru / Canoe Wales as it currently offers more, but it is genuinely down to looking at what each licence offers and checking which is better for YOU.

Photos from Outdoor Explore Wales's post 15/05/2022

You can really tell spring is here - the treated us to nesting swans, and the cutest ducklings!
how many cygnets do you think we will need to tentatively paddle around this year? 😱 😁

Timeline photos 14/05/2022

Take a relaxing Guided SUP Tour to get your Sunday Lunch? Yes, please!
A slow-paced paddle in the morning from Brecon, to get to lunch at the pub, then a relaxing afternoon's paddle back in the afternoon. Bliss.
Book here to join us: https://bit.ly/PaddletoLunch

Timeline photos 13/05/2022

I love paddling the River Tawe as it passes through the heart of There are great historical buildings, stunning new creations and there's plenty of wildlife to see too!

Photos from Outdoor Explore Wales's post 12/05/2022

We tried out our new fishing hand-lines and guess what we caught? Nothing! 🤣 🤣
I blame the time of year, still too early for the mackerel I think. 😶 That's the only reason.

Timeline photos 11/05/2022

Paddleboard Lessons!
Struggling to stand up?
Looking to build your confidence?
Never been out on a SUP before?
We can help with all these! And we can provide a much or as little kit as you need.
Click here https://bit.ly/SUPLessonAtRadyrWeir to join us on Monday 16th, Wednesday 18th, or Saturday 21st May.

Timeline photos 10/05/2022


Always make sure to check the weather conditions before going for a paddle.
Not just for today! What is the river going to be like if it rained really heavily yesterday? Especially if it rained upstream!
We always use at least 3 different forecasts as they all usually differ slightly!

Timeline photos 09/05/2022

If you're not able to stand or kneel for long periods of time, that's no problem! We can take seats and kayak paddles with us on any trip, so you can sit comfortably for the whole of the trip, or just when your knees can't take any more!

Timeline photos 08/05/2022

HANDMADE BABY CANOE PADDLES? Cool!
These are for sale! Just £35 each - all completely unique!
Great as a first paddle, great for a display, they're between 60 and 70cm.
DM for info soon, as they're selling fast!

Timeline photos 07/05/2022

Do you struggle to get back onto your board?
Are you looking at increasing your SUP confidence?
Do you want to learn how to rescue others?
Join us on Wednesday 18th May at 6pm for a 1 hour SUP safety session in North Cardiff.
Book here: https://bit.ly/SUPRescuesatRadyr

Can't make North Cardiff? Let me know where you're based and maybe I can run a session closer to you!

Photos from Outdoor Explore Wales's post 06/05/2022

What could be a better way to spend a bank holiday Monday than a lush relaxing paddle on the canal?

Timeline photos 05/05/2022

Sunday morning was a little overcast, but that didn't stop us from having a great lesson at Radyr Weir!
We even got Bruce the dog standing up! 😃 😍

Videos (show all)

2_TopTip_Position
TopTip-Inflating
6 TopTip Dismount
5 TopTip Headwind
4 TopTip Paddle Position
3_TopTip_StandingUp
2_TopTip_Position
TopTip-Inflating
outdoor explore wales
6 TopTip Dismount
5 TopTip Headwind
4 TopTip_PaddlePosition

Location

Telephone

Address

30 Llantrisant Road
Pontypridd

Other Sport & Recreation in Pontypridd (show all)
Pontypridd Pontypridd
Pontypridd, CF37

The official home of Pontypridd on facebook

Celtic Club & Institute Ltd Celtic Club & Institute Ltd
Pontypridd, CF37 2SN

Private Members’ Club

Ynysybwl Pony Club Ynysybwl Pony Club
Pontypridd

Ynysybwl Pony Club

Rhondda Heritage Park Rhondda Heritage Park
Pontypridd, CF37 2

Ynysangharad Park Ynysangharad Park
Pontypridd, CF37 4

Foot Fwd Sports Foot Fwd Sports
Pontypridd, CF37 1SJ

Provides professional and qualified coaches to deliver fun sporting sessions to children between the ages of 3-11.

Bodybuildersonline Bodybuildersonline
Pontypridd, CF37 4

Bodybuildersonline for all your supplement needs. We have a huge range of amazing bodybuilding supplements that are affordable and of the highest quality.

Hafod Ganol Health, Wellbeing & Fitness Farm Hafod Ganol Health, Wellbeing & Fitness Farm
Hafod Lane
Pontypridd, CF372PH

A life enhancement program, time out is priceless for everyone. Improving everyone’s quality of life through exercise, positive mindset & great company.

USW Sport USW Sport
Pontypridd, CF37 5UP

The University of South Wales has a strong sporting background, whether you wish to study a sports course, play as part of a team or just want to keep fit.

University of South Wales Cricket Official University of South Wales Cricket Official
Pontypridd, CF37 1DL

Welcome to the Official page for the University of South Wales Cricket.

Wales Sport Nutrition WSN Wales Sport Nutrition WSN
TP4-TP5 Treforest Industrial Estate
Pontypridd, CF37 5UR

Leading Sport Nutritional Shop based in South Wales stocking the best supplements on the market at competitive prices.

Dominik Klimczyk Personal Trainer Dominik Klimczyk Personal Trainer
Pontypridd, CF37 5RY